แบบฟอร์มข้อมูลสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
Image Description

ศาสตร์พระราชา และประโยชน์เพื่อนมนุษย์

เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาถอดบทเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาศาสตร์พระราชา และพัฒนายกระดับเป็นโครงการในรายวิชาประโยชน์เพื่อนมนุษย์
31 มีนาคม 2020

กิจกรรมนักศึกษา

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ