เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

รายชื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เอื้อธอันน์ สุวรรณประดับ

งานเลขานุการคณบดี งานจัดหารายได้และกิจกรรมพิเศษ
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ 074-282409
papitchaya.c@psu.ac.th

นักวิชาการอุดมศึกษา

ภชิสา เกตุอำพรชัย

งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 074-282424
pachisa.k@psu.ac.th

นักวิชาการอุดมศึกษา

มนสิการ สมิตไมตรี

งานนโยบายและแผน งานสารบรรณ
โทรศัพท์ 074-282414
manasikarn.sm@psu.ac.th

นักวิชาการอุดมศึกษา

ฐานิตา สมสุข

งานพัสดุ งานอาคารและสถานที่
งานยานพาหนะ
โทรศัพท์ 074-282421
thanita.s@psu.ac.th

นักวิชาการอุดมศึกษา

สิริกาญจน์ ไชยพูน

งานวิจัย งานประกันคุณภาพ
งานบริหารความเสี่ยง
โทรศัพท์ 074-282415
sirikarn.k@psu.ac.th

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชัยมนัส ลีงาล่าห์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 074-282422
chaimanat.l@psu.ac.th

นักวิชาการอุดมศึกษา

ดร. กนิกนันต์ กล้าหาญ

งานพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 074-282419
kaniknun.k@psu.ac.th

นักวิชาการการเงินและบัญชี

จิราวรรณ ทองเอื้อ

งานการเงิน
โทรศัพท์ 074-28-2420
jirawan.t@psu.ac.th

นักวิชาการอุดมศึกษา

ฐิติ มงคลศรี

งานบริการการศึกษา
(สหกิจศึกษา/ฝึกงาน/ศึกษาดูงานรายวิชา)
โทรศัพท์ 074-282427
thiti.m@psu.ac.th

นักวิชาการอุดมศึกษา

ฑิติญา ทุมวงศ์

งานวิเทศสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ
โทรศัพท์ 074-282400 หรือ 074-282417 thitiya.t@psu.ac.th

นักวิชาการอุดมศึกษา

ปัทมา นิลหัสรังษี

งานการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 074-282425
pattama.ru@psu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กัญญ์รินท์ สุทธิตันตยาภรณ์

เลขานุการปริญญาโท (MAB)
โทรศัพท์ 074-282484
kanyarin.s@psu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วราภรณ์ เอียดประดิษฐ

งานบัญชีคณะเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์ 074-282423
waraporn.ai@psu.ac.th

พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณรัตน์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพเศรษฐกิจเกษตรภาคใต้
pimpawee.s@psu.ac.th

พนักงานขับรถยนต์

พัทธดนย์ หมัดอะด้ำ

พนักงานขับรถ
โทรศัพท์ 074-282426
pattadon.m@psu.ac.th

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

บอรอเฮง คะเด

โทรศัพท์ 074-282499
boroheng.k@psu.ac.th

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

พลากร ยุพาพันธ์

โทรศัพท์ 074-282499
palakorn.y@psu.ac.th