สารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์

แผน/ผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะหรือโอกาสในการพัฒนา การประเมิน EdPEx ปีที่ผ่านมา
Organization Profile และ Result หมวด 7
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ปีการศึกษา 2562
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ ปีการศึกษา 2562
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ปีการศึกษา 2562
ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ (IQA) องค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2562

แผน/ผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะหรือโอกาสในการพัฒนา การประเมิน EdPEx ปีที่ผ่านมา
Organization Profile และ Result หมวด 7
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ปีการศึกษา 2562
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ ปีการศึกษา 2562
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ปีการศึกษา 2562
ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ (IQA) องค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2562

แผน/ผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะหรือโอกาสในการพัฒนา การประเมิน EdPEx ปีที่ผ่านมา
Organization Profile และ Result หมวด 7
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ปีการศึกษา 2562
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ ปีการศึกษา 2562
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ปีการศึกษา 2562
ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ (IQA) องค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2562