สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

DEPARTMENT OF ECONOMICS

ผศ.ดร.สมัย โกรทินธาคม

HEAD OF DEPARTMENT

หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
samai.k@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2444

cv

ผศ.ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล

Lecturer

sopin.j@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2448

cv

ดร.สินาด ตรีวรรณไชย

Lecturer

sinad.t@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2417

cv

ผศ.ดร.สุกำพล จงวิไลเกษม

Lecturer

sukampon.c@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2452

cv

ดร.โชติมา พรสว่าง

lecturer

chotima.po@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2450

cv

ดร.พิชญา บุญศรีรัตน์

Lecturer

pitchaya.b@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2451

cv

ดร.วิทวัส เหมทานนท์

Lecturer

wittawat.h@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2445

cv

อ.จริยภัทร รัตโณภาส

Lecturer

jariyapat.ra@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 282442

cv

อ.ปพิชญา แซ่ลิ่ม

lecturer

papitchaya.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2443

cv

ดร.นัฐพร โรจนหัสดิน

Lecturer

nuttaporn.r@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28- 2449

cv

ผศ.เฉลิม ใจตั้ง

Lecturer

chalerm.j@psu.ac.th

อ.รัฐวิชญ์ ไพรวัน

Lecturer

rattawit.p@psu.ac.th

อ.อีวา ไอยรากาญจนกุล

lecturer

eva.a@psu.ac.th