สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

DEPARTMENT OF ECONOMICS
HEAD OF DEPARTMENT

ผศ.ดร.สมัย โกรทินธาคม

หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
samai.k@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2444

Lecturer

ผศ.ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล

sopin.j@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2448

Lecturer

ดร.สินาด ตรีวรรณไชย

sinad.t@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2446

Lecturer

ผศ.ดร.สุกำพล จงวิไลเกษม

sukampon.c@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2452

lecturer

ดร.โชติมา พรสว่าง

chotima.po@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2450

Lecturer

ดร.พิชญา บุญศรีรัตน์

pitchaya.b@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2451

Lecturer

ดร.วิทวัส เหมทานนท์

wittawat.h@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2445

Lecturer

อ.จริยภัทร รัตโณภาส

jariyapat.ra@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 282442

lecturer

อ.ปพิชญา แซ่ลิ่ม

papitchaya.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2443

Lecturer

ดร.นัฐพร โรจนหัสดิน

nuttaporn.r@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28- 2449

Lecturer

ผศ.เฉลิม ใจตั้ง

chalerm.j@psu.ac.th

Lecturer

อ.รัฐวิชญ์ ไพรวัน

rattawit.p@psu.ac.th

lecturer

อ.อีวา ไอยรากาญจนกุล

eva.a@psu.ac.th