สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

DEPARTMENT OF AGRIBUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT
HEAD OF DEPARTMENT

ผศ. ดร. ปรัตถ พรหมมี

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
paratta.p@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2477

VICE-HEAD OF DEPARTMENT

ผศ. ดร. อรอนงค์ ลองพิชัย

รักษาการรองหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
onanong.l@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2475

DIRECTOR OF OIL PALM AND PALM OIL RESEARCH AND INNOVATION INSTITUTE

รศ.ดร. สุธัญญา ทองรักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
sutonya.t@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2471

Lecturer

ผศ. ดร. สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย

sirirat.k@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2473

ดร.ไชยยะ คงมณี

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
chaiya.k@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2478

Lecturer

อ. นิตยา ขวัญแก้ว

nittaya.khw@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2479

Lecturer

ดร.อริศรา ร่มเย็น เณรานนท์

arisara.r@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2476

lecturer

อ. พลากร สัตย์ซื่อ

palakorn.sa@psu.ac.th

lecturer

อ. ภูริพรรห์ กาลเนาวกุล

bhuripan.k@psu.ac.th