สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร

department of agricultural economics and agri-business
HEAD OF DEPARTMENT

ผศ.ดร.อรอนงค์ ลองพิชัย

หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร
onanong.l@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2475

Lecturer

อ.นิตยา ขวัญแก้ว

รองหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร
nittaya.khw@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2479

DIRECTOR OF OIL PALM AND PALM OIL RESEARCH AND INNOVATION INSTITUTE

รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
sutonya.t@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2471

Lecturer

ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย

sirirat.k@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2473

Lecturer

ผศ.ดร.ปรัตถ พรหมมี

paratta.p@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2477

DIRECTOR OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN AGRIBUSINESS MANAGEMENT

ดร.ไชยยะ คงมณี

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร (MAB)
chaiya.k@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2478

Lecturer

ดร.อริศรา ร่มเย็น เณรานนท์

รองผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร (MAB)
arisara.r@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2476

lecturer

อ.ภูริพรรห์ กาลเนาวกุล

bhuripan.k@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2454

lecturer

ดร.พลากร สัตย์ซื่อ

palakorn.sa@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2486