ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์

ADMINISTRATIVE BOARD

ผศ.ดร.ปรัตถ พรหมมี

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ paratta.p@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2438
Assist.Prof.Paratta Prommee, Ph.D. Dean
สายตรงถึงคณบดีฯ

ดร.ไชยยะ คงมณี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย chaiya.k@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2478
Dr.Chaiya Kongmanee Associate Dean for Academic Affairs and Research

ดร.พิชญา บุญศรีรัตน์

รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรและกิจการภายใน pitchaya.b@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2451
Dr.Pitchaya Boonsrirat Associate Dean for Faculty and Resources

ดร.พลากร สัตย์ซื่อ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ palakorn.sa@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2486
Mr.Palakorn Satsue Associate Dean for Student Development and Alumni Affairs