ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์

ADMINISTRATIVE BOARD
Dean

ดร. สินาด ตรีวรรณไชย

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ sinad.t@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2409

ASSOCIATE DEAN FOR ACADEMIC AFFAIRS

ผศ.ดร. โสภิณ จิระเกียรติกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
sopin.j@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2448

ASSOCIATE DEAN FOR STUDENT AFFAIRS

อ.จริยภัทร รัตโณภาส

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
jariyapat.ra@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2442

ASSOCIATE DEAN FOR QUALITY ASSURANCE AFFAIRS AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

อ. ปพิชญา แซ่ลิ่ม

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและการบริหารทรัพยากร
papitchaya.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2443