หลักสูตรปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics)

Bachelor of Economics Program

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

(ปีการศึกษา 2564-2568)

Bachelor of Economics Program

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

(ปีการศึกษา 2559-2563)