หลักสูตรปริญญาตรี

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics)

กิจกรรมนักศึกษา

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

งานวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์

โครงการล่าสุด 2562

งานวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์ที่ผ่านมา