หลักสูตรปริญญาตรี

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics)
ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2564-2568)

Bachelor of Economics Program

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ปีการศึกษา 2559-2563)

Bachelor of Economics Program