ติดต่อคณะเศรษฐศาสตร์

Contact Us
Image Description
ฑิติญา ทุมวงศ์
ติดต่อประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 074 28 2417
E-mail: thitiya.t@psu.ac.th
Image Description
ภชิสา เกตุอำพรชัย
ติดต่อหลักสูตรปริญญาตรี
โทรศัพท์ 074 28 2424
E-mail: pachisa.k@psu.ac.th
Image Description
กัญญ์รินท์ สุทธิตันตยาภรณ์
ติดต่อหลักสูตรปริญญาโท
MABecon

โทรศัพท์ 074 28 2484
E-mail: kanyarin.s@psu.ac.th

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Faculty of Economics Prince of Songkla University Hat Yai, Songkhla 90112 E-mail: thitiya.t@psu.ac.th
Phone: (+66) 074-282400 Fax: (+66) 074-282400