ติดต่อคณะเศรษฐศาสตร์

Contact Us
Image Description
ฑิติญา ทุมวงศ์
ติดต่อประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 074 28 2417
Image Description
ภชิสา เกตุอำพรชัย
ติดต่อหลักสูตรปริญญาตรี
โทรศัพท์ 074 28 2424
Image Description
กัญญ์รินท์ สุทธิตันตยาภรณ์
ติดต่อหลักสูตรปริญญาโท
MABecon

โทรศัพท์ 074 28 2484

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Faculty of Economics Prince of Songkla University Hat Yai, Songkhla 90112 E-mail: economics@psu.ac.th
Phone: (+66) 074-282400 Fax: (+66) 074-282400