หลักสูตรปริญญาตรี

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ)

Bachelor of Economics (Agribusiness Economics and Management)

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา 2562-2566)

Bachelor of Economics Program in Agribusiness Economics and Management

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร 2557) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 (ปีการศึกษา 2558-2561)

Bachelor of Economics Program in Agricultural Economics
คำถามทำให้รู้จักเศรษฐศาสตร์เกษตร

ไม่ว่าเรียนสาขาไหนก็สามารถเป็นเกษตรกรได้ ไม่จําเป็นต้องเรียนเกี่ยวกับด้านเกษตรก็สามารถเป็นเกษตรกรได้หากสนใจ หลายคนมักสงสัยว่าเรียนเกี่ยวกับเกษตรต้องทํางานทางด้านเกษตรเท่านั้น อันนี้ไม่จริงเสมอไปค่ะ การเรียนเศรษฐศาสตร์เกษตร เมื่อได้ไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรจะมีความรู้ความเข้าใจมากว่าคนที่ไม่ได้เรียนด้านนี้มาโดยตรง แต่ถ้าหากได้นําความรู้ที่เรียนเศรษฐศาสตร์เกษตรไปทําเกษตร จริง ๆ ก็จะเป็นเกษตรกรที่มีการคิดอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ในเรื่องของต้นทุนและผลตอบแทน ทําให้สามารถคาดการณ์ผลผลิตและกําไรที่จะได้ เรียกได้ว่าจะเป็น เกษตรกรอัจริยะ หรือ “Smart Framer” นั้นเอง บอกได้คําเดียวถ้าคุณใช้สิ่งที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์แม้ว่าจะเกษตรกรก็สามารถรวยได้ไม่ยาก

เศรษฐศาสตร์เกษตรเป็นการเรียนที่ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เข้ากับเศรษฐกิจทางภาค การเกษตร ดังนั้นจึงมีการเรียนพื้นฐานด้านเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ด้านประมง ด้านกสิกรรม และด้านปศุสัตว์ มี การเรียนเกี่ยวกับด้านบริหาร เช่น การจัดการธุรกิจ การบัญชี การตลาด การเงิน และวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับเศรษฐศาสตร์ และที่สําคัญคือด้านคณิตศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์เพราะเป็นพื้นฐานในการต่อยอดการใช้ ทฤษฎีต่าง ๆ ในการเรียน

เศรษฐศาสตร์บัณฑิตไม่ได้เป็นวิชาชีพ วิชาชีพคืออะไร อธิบายง่ายก็คืออาชีพที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะ ด้านนั้น ๆ หากไม่ได้เรียนในสาขานั้นไม่สามารถที่ประกอบอาชีพได้นั้นเอง เช่น หมอ พยาบาล ทนายความ วิศวกร เป็นต้น ดังนั้นอาชีพของผู้เรียนเศรษฐศาสตร์ จึงไม่ได้กําหนดตายตัวว่าจบมาต้องเป็นอะไร แต่การ เรียนเศรษฐศาสตร์ สามารถเข้าทํางานได้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยจาชีพที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าเรียนเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์เกษตรจบมาต้องทํางานธนาคาร อันนี้เป็นแค่อาชีพหนึ่งเท่านั้น แต่ไม่จําเป็นว่าจบด้านนี้ต้องทํางานธนาคาร แต่ผู้ที่เรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถทํางานได้หลากหลาย เช่น นักวิชาทางการเกษตรด้านเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย นักวิเคราะห์สินเชื่อทาง การเงิน เศรษฐกรหรือนักเศรษฐศาสตร์ นักวางแผนนโยบายทางด้านการเกษตร นักวิเคราะห์นโยบาย นัก วางแผนทางการเงิน เป็นต้น อันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาชีพของผู้ที่เรียนด้านเศรษฐศาสตร์เท่านั้น

การใช้ทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มีหลักคิดที่ต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการ คํานวณ ทําให้ต้องมีคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอด ไม่ว่าจะการใช้คํานวณ การใช้สมการ การหาค่าตัว แปรต่าง ๆ

กราฟเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในการทําเข้าใจในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ให้ง่ายขึ้น

สาขาเศรษฐศาสตร์ เน้นไปในทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ส่วนเศรษฐศาสตร์เกษตรเป็นการประยุทธ์ เครื่องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐกิจทางภาคเกษตร

เนื้อหาส่วนใหญ่ทางเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของความเข้าใจโดยมีพื้นฐานจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา การ เรียนจะมีทฤษฎี หลักคิดที่มาจากการใช้ชีวิตประจําวันของมนุษย์อธิบายผ่านกราฟ และสมการ

อันนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีงานทํา เพราะว่าทุกหน่วยงานล้วนต้องการตําแหน่งนักเศรษฐศาสตร์เข้าไป ทํางานในองค์กร โดยเฉพาะตําแหน่งนักเศษฐศาสตร์เกษตรสามารถเข้าไปทําในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น เพราะหน่วยงานเหล่านี้จะระบุตําแหน่งงานที่ ชัดเจนว่าต้องเป็นผู้ที่เรียนมาทางด้านเกษตรเท่านั้น เนื่องจากต้องใช้ความรู้ความเข้าใจด้านเกษตรในการ ทํางาน

ทำไมถึงเลือกเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร

ตอนที่เลือกเรียนคณะเข้ามหาลัยเลือกสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะ ถ้าถามว่าตอนนั้นทําไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ จนตอนนี้ที่เรียนจบแล้วยังคงยืนยันคําตอบเดิมค่ะคือเศรษฐศาสตร์เกษตร คือศาสตร์ที่มีการประยุกต์และจับต้องได้ประกอบกับเทรนด์ของภาคธุรกิจเกษตรที่มีโอกาสเติบโตมากขึ้นเพิ่มโอกาสในการทํางานเศรษฐศาสตร์มีความยืดหยุ่นสามารถทํางานได้หลากหลายรู้สึกว่าเข้ากับตนเองที่ไม่ชอบลักษณะงานที่ประจํารูปแบบเดิม ๆ และมีความท้าทายค่ะ

รู้สึกสาขานี้ตรงกับเรามากเพราะนิสัยส่วนตัวที่ชอบเรียนรู้อะไรหลาย ๆ ด้านแต่คนส่วนใหญ่พอได้ยินชื่อสาขาหรือมีคําว่า “เกษตร” ลงท้ายจะบอกว่ามันเชยๆ แต่สําหรับแนนมองว่าเกษตรเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นเพราะเศรษฐกิจทางภาคการเกษตรเป็นเรื่องปากเรื่องท้องของคนและอีกอย่างแนนเองก็โตมากับครอบครัวที่มีพื้นฐานทําการเกษตร เพราะเห็นมาตั้งแต่เล็กทําให้รู้สึกเวลาเรียนเห็นภาพและเข้าใจกับมันได้ง่าย

เริ่มตั้งแต่ตอนปิดเทอมช่วง ม.6 ได้สนใจการลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงพยายามหาคณะที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันและได้มาเจอกับคณะเศรษฐศาสตร์จึงพยายามปรึกษากับพี่สาวที่กําลังเรียนปี 3 พี่สาวก็บอกว่าทางคณะมีสาขาแบ่งย่อยออกไปอีกซึ่งอีกสาขามีความเชื่อมโยงด้านการเกษตรมากกว่าและพี่สาวก็ให้ข้อมูลมาตัดสินใจโดยบอกว่าถ้าหากไม่ชอบสามารถเปลี่ยนสาขาได้ตอนปี 2 ผมก็เลยตัดสินใจเลือกคณะเศรษฐศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรเป็นอันดับ 1

งานวิจัยนักศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ 2563
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมบริโภคของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2563
การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กต่อสถานการณ์ราคายางตกต่ำ ในอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา 2563
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภค ในอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 2563
พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2563
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ์ จังหวัดสงขลา 2563
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 2563
พฤติกรรมการซื้อกาแฟผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามัน ในอําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 2563
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อ 2563
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวหอมกระดังงาของเกษตรกรในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 2563
การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 2563
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเขาเล่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 2563
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2563
การศึกษาความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการส่งออกยางแท่งของไทย ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 2563
การจัดการทางการเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2563