วิธีและเกณฑ์การรับนักศึกษา

Methods and criteria for admission

แผนการรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

 • รอบที่ 1

  ยื่น Portfolio

 • รอบที่ 2

  การรับนักศึกษาระบบโควต้าที่ มีการสอบข้อเขียน หรือสอบปฏิบัติ

 • รอบที่ 3

  การรับสมัครนักศึกษารับตรงร่วมกัน

 • รอบที่ 4

  รอบที่ 4 การรับสมัคร Admission ระบบรับรวม (Admission)

อ่านวิธีและเกณฑ์การรับนักศึกษาทั้งหมด ? อ่านเพิ่มเติม
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ)
ชื่อย่อ : ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Economics (Agribusiness Economics and Management)
ชื่อย่อ : B. Econ. (Agribusiness Economics and Management)
ปี พ.ศ. : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
(เริ่มใช้กับนักศึกษารหัส 62 / 63 / 64 / 65 / 66)
รายละเอียด
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : ศ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Economics
ชื่อย่อ : B. Econ.
ปี พ.ศ. : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(เริ่มใช้กับนักศึกษารหัส 59 / 60 / 61 / 62/ 63)
รายละเอียด
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ชื่อย่อ : ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Economics (Agricultural Economics)
ชื่อย่อ : B. Econ. (Agricultural Economics)
ปี พ.ศ. : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(เริ่มใช้กับนักศึกษารหัส 58 / 59 / 60 / 61 )
รายละเอียด
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : ศ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Economics
ชื่อย่อ : B. Econ.
ปี พ.ศ. : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
(เริ่มใช้กับนักศึกษารหัส 54 / 55 / 56 / 57 / 58 )
รายละเอียด
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ชื่อย่อ : ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Economics (Agricultural Economics)
ชื่อย่อ : B. Econ. (Agricultural Economics)
ปี พ.ศ. : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
(เริ่มใช้กับนักศึกษารหัส 53 / 54 / 55 / 56 / 57 )
รายละเอียด
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Arts (Agribusiness Economics)
ภาษาไทย ชื่อย่อ : ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ : M.A. (Agribusiness Economics)
รายละเอียด