งานวิจัยนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ

รายละเอียดงานวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมการซื้อกาแฟผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ลองพิชัย
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้บริโภคที่ซื้อ กาแฟผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น 2) พฤติกรรมการซื้อกาแฟผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภค 3) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อกาแฟผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภค 4) ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมการซื้อกาแฟผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภค และ 5) ปัญหาและอุปสรรคการซื้อกาแฟผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภค โดยเก็บข้อมูลจากประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีที่ซื้อกาแฟผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นในพื้นที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ วิจัยครั้งนี้ มีจำนวน 160 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยใช้สถิติอย่างง่าย และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้สถิติไคสสแควร์ ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59 เพศชาย ร้อยละ 41 โดยมีอายุ เฉลี่ย 31.3 ปี นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 77 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 61 มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ร้อยละ 63 มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 22 มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ย 21,203.1 บาท และมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 54,275 บาท ผู้บริโภคมีการเลือกซื้อกาแฟผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น GrabFood ร้อยละ 57 เหตุผลที่ตัดสินใจ สั่งซื้อกาแฟผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น เนื่องจากมีความสะดวกสบาย ร้อยละ 87.5 ผู้ที่มีส่วนในการ ตัดสินใจสั่งซื้อกาแฟผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น คือ ตนเอง ร้อยละ 74 กาแฟประเภทที่นิยมสั่งซื้อผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น คือ ลาเต้ ร้อยละ 29 ช่วงเวลาที่นิยมซื้อกาแฟผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น ร้อยละ 56 คือ ตอนกลางวัน สถานที่ที่นิยมสั่งซื้อกาแฟผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นเพื่อนำมาบริโภคบ่อยที่สุด คือ ที่ทำงาน ร้อยละ 45 มีความถี่ในการสั่งซื้อกาแฟผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นเฉลี่ย 11.7 ครั้ง/เดือน ปริมาณ ในการสั่งซื้อกาแฟผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นเฉลี่ย 14.2 แก้ว/เดือน มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อกาแฟผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นเฉลี่ย 83.5 บาท/ครั้ง มีแนวโน้มในการบริโภคกาแฟผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นเท่าเดิม ร้อยละ 81 ปัจจัยด้านผู้บริโภค มีระดับความสำคัญมากที่สุด คือ แอพพลิเคชั่นมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ แอพพลิเคชั่นที่ใช้งานมีความรวดเร็ว ในแอพพลิเคชั่นมีราคาสินค้าระบุชัดเจน ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายทุกปัจจัยมีระดับความสำคัญมาก เช่น ราคากาแฟมีความเหมาะสม อัตราค่าบริการจัดส่งกาแฟมีความเหมาะสม ปัจจัยด้านความสะดวก มีระดับความสำคัญมากที่สุด คือ สามารถประหยัดเวลาโดยไม่ต้องเดินทางไปซื้อเอง แอพพลิเคชั่นใช้งานง่าย และปัจจัยด้านการสื่อสารทุกปัจจัย มีระดับความสำคัญมาก เช่น ส่วนลดในการสั่งซื้อผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น ประชาสัมพันธ์ข้อมูลส่งเสริมทางการตลาดผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ เป็นต้น ยกเว้นการมีช่องทางชำระเงินที่หลากหลายมีความสำคัญระดับ ปานกลาง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมการซื้อกาแฟ ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคพบว่า รายได้ครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อกาแฟผ่าน ช่องทางแอพพลิเคชั่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ α = 0.05 ผู้บริโภคประสบปัญหาและอุปสรรคในการซื้อกาแฟผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น คือ ไม่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ร้อยละ 33.80 สินค้ามีปริมาณน้อยกว่าซื้อหน้าร้าน ร้อยละ 31.20 มีค่าส่งที่ค่อนข้างสูง ร้อยละ 38.10 ราคาไม่คุ้มค่าเมื่อสั่งซื้อผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น ร้อยละ 36.90 และไม่มีแจ้งเตือนโปรโมชั่นต่างๆ ร้อยละ 43.10
ปีการศึกษา 2563