งานวิจัยนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ

รายละเอียดงานวิจัย
เรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเขาเล่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษา คร.อริศรา ร่มเย็น เณรานนท์
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเขาเล่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาลักษณะทางสังคม และเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเขาเล่ (2) เพื่อศึกษาข้อมูลลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขาเล่ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเขาเล่ (4) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการท่องเที่ยวเขาเล่ โดยเก็บ ข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 120 ราย ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ วิเคราะห์ข้อมูลโดย สถิติเชิงพรรณนาและสถิติไคว์สแควร์ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวร้อยละ 50.8 เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 24 ปี มีสถานภาพโสด ร้อยละ 91.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 83.3 มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวโดยเฉลี่ย 4 คน นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวเขาเล่ มีอาชีพนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 62.5 และมีรายได้เฉลี่ยส่วนบุคคล 10,362.50 บาทต่อเดือน รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 35,383.33 บาทต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ยส่วนบุคคล 8,437.17 บาทต่อเดือน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเขาแล่เป็นครั้งแรก ร้อยละ 50.8 นักท่องเที่ยวร้อยละ 62.3 ได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวเขาเล่ จากเพื่อน/ญาติ/บุคคลในครอบครัว สิ่งดึงดูดใจที่ทำให้นักท่องมาเที่ยวเขาเล่ ร้อยละ 25.1 มาท่องเที่ยวเพราะธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของเขาเล่ และดูทะเลหมอก นักท่องเที่ยว ร้อยละ 75.8 ถ้ามีโอกาสจะกลับมาเที่ยวเขาเล่อีกครั้ง โดยนักท่องเที่ยวร้อยละ 83.3 เดินทางท่องเที่ยวมากับ หมู่คณะ และช่วงเวลาในการท่องเที่ยวเขาเล่ นักท่องเที่ยวร้อยละ 47.5 เลือกช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยรวมระดับความพึงพอใจในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ร้อยละ 4.17 อยู่ใน ระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยรวมระดับความพึงพอใจในด้านการประชาสัมพันธ์ร้อยละ 3.21 อยู่ในระดับพึงพอใจ ปานกลาง ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในด้านสถานที่ ร้อยละ 4.05 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยระดับความ พึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 4.00 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยรวมระดับความพึงพอใจใน ด้านความปลอดภัย ร้อยละ 3.32 อยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง (2) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจกับระดับความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเขาเล่ พบว่ารายได้เฉลี่ยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเขาเล่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ α=0.01 ส่วนปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน และรายจ่ายเฉลี่ยส่วนบุคคล ไม่มี ความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเขาเล่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ α=0.05 นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนบุคคลไม่เกิน 10,362.50 บาท/เดือน มีระดับความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเขาเล่ที่มากกว่าค่าเฉลี่ยในสัดส่วนที่สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนบุคคล มากกว่า 10,362.50 บาท/เดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนบุคคลไม่เกิน 10,362.50 บาท/เดือน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในการเดินทางมาท่องเที่ยวเขาเล่ และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยส่วน บุคคลมากกว่า 10,362.50 บาท/เดือน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจพอใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเขาเล่ ปัญหาและอุปสรรคในการท่องเที่ยวเขาเล่ที่นักท่องเที่ยวพบ ได้แก่ ขาดการประชาสัมพันธ์ที่สามารถ เข้าถึงง่าย มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยว ถนนทางเข้า – ออก ของพุทธอุทยานเขาเล่เป็นหลุมเป็น บ่อและปัญหาถนนชำรุด การเดินป่าและปีนเขามีความไม่ปลอดภัยในบางจุด จากความลาดชันของพื้นที่ และนักท่องเที่ยวมีข้อเสนอแนะ เช่น การซ้อมแซมถนนให้มีสภาพดี ติดตั้งป้ายบอกทางที่ชัดเจน มีการโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสามารถเข้าถึงง่าย และมีข้อมูลในการท่องเที่ยวเป็นปัจจุบัน จัดกิจกรรมการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเขาเล่ให้เป็นที่รู้จัก เช่น นอนเต้นท์ดูดาว
ปีการศึกษา 2563