งานวิจัยนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ

รายละเอียดงานวิจัย
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ทองรักษ์
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของนักศึกษาที่ บริโภคกาแฟสด 2) พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของนักศึกษา 3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผล ต่อตัดสินใจการบริโภคกาแฟสดของนักศึกษา 4) ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การบริโภคกาแฟสดของนักศึกษา 5) เพื่อศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะในการบริโภคกาแฟสดของ นักศึกษา โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่บริโภคกาแฟสดที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตหาดใหญ่ จํานวน 150 ราย ใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ใช้แบบสอบถามเชิง โครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 21.6 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ซึ่งชั้นปีที่บริโภคกาแฟสดส่วนใหญ่ศึกษาชั้นปีที่ 3-5 โดยศึกษาในกลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ และส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาในจังหวัดสงขลา โดยนักศึกษามีรายได้เฉลี่ย 7,256.67 บาทต่อ เดือน มีรายได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ย 60,353.33 บาทต่อเดือน และนักศึกษามีรายจ่ายรวมเฉลี่ย 6,409.33 บาทต่อเดือน โดยนักศึกษาส่วนใหญ่อาศัยอยู่หอพักนอกมหาวิทยาลัย/คอนโด ซึ่งนักศึกษาส่วน ใหญ่ทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาประมานครึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มกิจกรรมชุมนุม นักศึกษาบริโภคกาแฟสดมาแล้วเฉลี่ย 2.67 ปี เหตุผลส่วนใหญ่ที่เลือกบริโภคกาแฟสดคือ แก้ง่วง/ ทําให้สดชื่น นักศึกษาส่วนใหญ่บริโภคกาแฟเฉลี่ยวันละ 1 มีความถี่ในการบริโภคกาแฟสดเฉลี่ย 3.44 วัน3 ต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่นักศึกษาชอบบริโภคกาแฟโรบัสต้า โดยประเภทกาแฟที่บริโภคบ่อยคือ กาแฟเย็น โดยประเภทกาแฟเย็นที่นิยมบริโภคคือ คาปูชิโน่ ส่วนประเภทกาแฟร้อนที่นิยมบริโภคคือ คาปูชิโน่ มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟสด 56.03 บาทต่อแก้ว ซึ่งราคาที่เหมาะสมของนักศึกษาในการบริโภค กาแฟสด 45.90 บาทต่อแก้ว นักศึกษาส่วนใหญ่ดื่มกาแฟสดในร้านกาแฟสด โดยนักศึกษาปริมาณ ครึ่งหนึ่งเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกบริโภคกาแฟสดในร้านเพื่อ เรียนและอ่านหนังสือ โดยร้านที่ใช้บริการเป็นประจําคือ อเมซอน ช่วงเวลาที่บริโภคมากที่สุดคือ ช่วง 06.00 – 12.00 น. โดยมีนักศึกษาที่เคยสั่งซื้อออนไลน์มากว่าครึ่งหนึ่งสั่งซื้อประมาณ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ราคาที่ซื้อออนไลน์ 68.7 บาทต่อครั้ง โดยแอปพลิเคชันที่นิยมซื้อออนไลน์คือ Food-panda ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกปัจจัยมีต่อผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดของนักศึกษาในระดับ มากที่สุด โดยปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคมากที่สุดมี2 ปัจจัย คือในด้านราคา คือ ราคาที่เหมาะสมกับ คุณภาพและปริมาณ และด้านผลิตภัณฑ์คือรสชาติของกาแฟหอม อร่อย ถูกปาก ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟสด ของนักศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.05 ได้แก่ ชั้นปีที่กําลังศึกษาและรายจ่ายของนักศึกษา และที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.01 ได้แก่ รายได้ของนักศึกษา ส่วนปัจจัยทางด้านสังคมและ เศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อความถี่ในการบริโภคกาแฟสดของนักศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.01 ได้แก่ รายได้ของนักศึกษา รายจ่ายของนักศึกษาและรายได้ครัวเรือน และปัจจัยทางด้านสังคมและ เศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.05 ได้แก่ รายได้ครัวเรือน ปัญหาสําคัญที่พบมากที่สุดในการบริโภคกาแฟสด คือ ราคากาแฟสดค่อนข้างสูง รองลงมา รสชาติของกาแฟ ไม่อร่อยไม่ถูกปาก และสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ โดยนักศึกษาให้ข้อเสนอแนะหลักๆ 2 ด้านในเรื่อง มีการปรับปรุงราคากาแฟสดให้มีราคาถูกลง ผู้บริโภคเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม และควร ปรับปรุงเรื่องรสชาติกาแฟสดให้อร่อยถูกปากผู้บริโภค รวมทั้งเสนอแนะให้เพิ่มพื้นที่จอดรถสําหรับ ผู้บริโภค เพื่ออํานวยความสะดวกให้ในใช้บริการร้านกาแฟสด
ปีการศึกษา 2563