งานวิจัยนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ

รายละเอียดงานวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริรัตน์เกียรติปฐมชัย
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้บริโภคอาหารคลีน 2) พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภค 3) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกบริโภคอาหารคลีน 4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน และ 5) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการเลือกบริโภคอาหารคลีน โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคอาหารคลีนใน 2 ชุมชนของเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 120 ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณา และสถิติไคสแควร์ (Chi-Square Statistics) ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 65 เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 26.76 ปี มีสถานภาพโสด ร้อยละ 82.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 60.9 มีสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ย 4.08 คน ผู้บริโภคร้อยละ 73.3 มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการจากอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริโภคร้อยละ 92.5 มีการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ โดยผู้บริโภคร้อยละ 97.3 ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพจากอินเตอร์เน็ต ผู้บริโภคร้อยละ 75.8 มีการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน มีความถี่ในการออกกำลัง กายเฉลี่ย 1.59 ครั้งต่อสัปดาห์ และผู้บริโภคร้อยละ 78.7 เลือกวิธีการออกกำลังกายโดยการวิ่ง/เดิน เพื่อสุขภาพ ผู้บริโภคมีอาชีพหลักเป็นพนักงานภาครัฐและเอกชน ร้อยละ 37.5 รายได้ของผู้บริโภค เฉลี่ย 16,700 บาทต่อเดือน รายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย 56,508.33 บาทต่อเดือน รายจ่ายของผู้บริโภค เฉลี่ย 10,333.33 บาทต่อเดือน รายจ่ายของครัวเรือนเฉลี่ย 29,183.33 บาทต่อเดือน และรายจ่ายค่าอาหารของครัวเรือน 11,354.17 บาทต่อเดือน ผู้บริโภคคลีนร้อยละ 83.2 มีความรู้ความเข้าใจว่าอาหารคลีนเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ เหตุผลของการเลือกบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภค ร้อยละ 83.3 ต้องการดูแลสุขภาพ ผู้บริโภคร้อยละ 75 มีระยะเวลาในการบริโภคอาหารคลีนที่น้อยกว่า 1 ปี ผู้บริโภคร้อยละ 62.5 ชอบบริโภคสลัดโรลปูอัด ผู้บริโภคร้อยละ 81.7 ซื้ออาหารคลีนจากแหล่งจำหน่ายอาหารคลีน โดยให้เหตุผลของการเลือกซื้ออาหารคลีนจากแหล่งจำหน่ายอาหารคลีนว่ามีความสะดวกและประหยัดเวลา ร้อยละ 93.8 ร้อยละ 59.2 บริโภคอาหารคลีนช่วงมื้อเย็น โดยความถี่ในการซื้ออาหารคลีนเฉลี่ย 2.53 ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณในการซื้ออาหารคลีนเฉลี่ย 1.37 กล่องต่อครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารคลีนเฉลี่ย 105 บาทต่อครั้ง โดยผู้บริโภคจะเลือกสถานที่ในการซื้ออาหารคลีนจากร้านอาหารคลีน ทั่วไป ร้อยละ 56.7 และมีผู้บริโภคเพียงร้อยละ 25.0 ที่ซื้ออาหารคลีนจากร้านประจำ ผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาด พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องคุณภาพ ความสดใหม่ และความสะอาดของอาหารคลีน รวมถึงคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารคลีนมีผลต่อการเลือก บริโภคอาหารคลีนในระดับมากที่สุด ปัจจัยด้านราคาไม่ว่าจะเป็นราคาอาหารคลีนที่เหมาะสมกับ คุณภาพและปริมาณ รวมถึงการมีป้ายกำหนดราคาที่ชัดเจน มีผลในระดับมาก ปัจจัยด้านช่องทางการ จัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้งของร้าน ความสะดวกในการเดินทาง ที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ รวมถึงการมีบริการเดลิเวอรี่ มีผลในระดับมาก และปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายไม่ว่าจะเป็นการลดราคา การมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้า การโฆษณา รวมถึงการจัดทำโปรโมชั่นสำหรับเมนู บริการอาหารนำส่ง มีผลในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมการบริโภค อาหารคลีนของผู้บริโภค พบว่า เพศ และการออกกำลังกายมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้ออาหาร คลีนและสถานที่ในการเลือกซื้ออหารคลีน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ α = 0.05 ส าหรับปัญหาหลักที่ผู้บริโภคประสบในการบริโภคอาหารคลีน คือ อาหารคลีนมีราคาค่อนข้างสูง แหล่งจำหน่ายยังมีไม่หลากหลาย โดยผู้บริโภคบางรายได้เสนอแนะให้ผู้ประกอบการตั้ง ราคาจำหน่ายที่สอดคล้องกับปริมาณและคุณภาพ และสถานที่จำหน่ายควรมีที่จอดรถที่สะดวกสบาย
ปีการศึกษา 2563