งานวิจัยนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ

รายละเอียดงานวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมบริโภคของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัตถ พรหมมี
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมบริโภคของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลักษณะทางสังคม และเศรษฐกิจของนักศึกษาที่บริโภคอาหารพร้อมบริโภค (2) พฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมบริโภค (3) ทัศนคติของนักศึกษาที่บริโภคอาหารพร้อมบริโภคต่ออาหารพร้อมบริโภค (4) ปัจจัยทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการบริโภคอาหารพร้อมบริโภค (5) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมบริโภค (6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่บริโภคอาหารพร้อมบริโภค ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ โดยเก็บข้อมูลจากประชากรนักศึกษาปริญญาตรีตั้งแต่ปี 1-4 และเป็นผู้บริโภคอาหาร พร้อมบริโภค ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 120 ราย แบ่งเป็น 3 ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสังคมศาสตร์กลุ่มละ 40 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติไคสแควร์ (Chi-Squares Statistics) ผลการศึกษาสรุปผลได้ดังนี้ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.8 ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 20 ปี ร้อยละ 58.3 โดยมีอายุเฉลี่ย 20.88 ปี เรียนในชั้นปีการศึกษาที่ 3 ร้อยละ 31.7 อาศัยอยู่หอพักนอกมหาวิทยาลัย ร้อยละ 46.7 มีรายได้ส่วนบุคคลระหว่าง 5,001-7,000 บาท/เดือน ร้อยละ 47.5 และมีรายจ่ายส่วนบุคคลมากกว่า 5,500 บาท/เดือน ร้อยละ 37.4 โดยมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ย และรายจ่ายส่วนบุคคลเฉลี่ยเท่ากับ 6,441.67 บาท/เดือน และ 5,287.50 บาท/เดือน ตามลำดับ โดยลักษณะการบริโภคอาหารแบบซื้ออาหารปรุงสำเร็จทุกมื้อ ร้อยละ 82.5 ประเภทอาหารที่นิยม รับประทานคือ อาหารตามสั่ง ร้อยละ 97.5 ซึ่งสถานที่ที่ซื้ออาหาร/บริโภคอาหารส่วนใหญ่คือ ร้านอาหาร ร้อยละ 88.3 มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารมากกว่า 65 บาท/มื้อ ร้อยละ 34.9 โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารเฉลี่ย 64.75 บาท/มื้อ ผู้มีบทบาทในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารพร้อมบริโภคของนักศึกษาส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ร้อยละ 99.2 โดยมีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาหารพร้อมบริโภคส่วนใหญ่จากอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 89.2 ประเภทของอาหารพร้อมบริโภคที่นิยมซื้อคือ ข้าวหมู, ไก่ กระเทียม ร้อยละ 72.5 โดยเหตุผลของที่เลือกซื้ออาหารพร้อมบริโภคคือ หาซื้อได้ง่าย ร้อยละ 81.7 ซึ่งสถานที่ที่เลือกซื้ออาหาร พร้อมบริโภคทั้งหมด คือ เซเว่น-อิเลฟเว่น (7-11) ร้อยละ 100 นักศึกษาส่วนใหญ่มีร้านที่ซื้ออาหารพร้อมบริโภคเป็นประจำ ร้อยละ 96.8 โดยเหตุผลที่เลือกซื้อกับร้านประจำส่วนใหญ่เนื่องจาก ใกล้ที่พัก ร้อยละ 88.7 ซึ่งยี่ห้ออาหารพร้อมบริโภคที่บริโภคคือ อีซีโก ร้อยละ 98.3 ซึ่งใน 1 สัปดาห์ นักศึกษาบริโภคอาหารพร้อมบริโภค 3-4 วัน และ 1-2 วัน ร้อยละ 35.0 มื้อที่นิยมบริโภคอาหารพร้อมบริโภคคือมื้อดึก ร้อยละ 55.0 ซึ่งสถานที่ในการบริโภคอาหารพร้อมบริโภคคือ หอนอก ร้อยละ 47.5 ซึ่งซื้ออาหารพร้อมบริโภคส่วนใหญ่ 1 กล่อง/ครั้ง ร้อยละ 79.2 โดยซื้ออาหารพร้อมบริโภคเฉลี่ย 1.26 กล่อง/ครั้ง ราคาที่ซื้อเฉลี่ยระหว่าง 41-50 บาท/ครั้ง ร้อยละ 36.7 โดยราคาที่ซื้อเฉลี่ย 59.99 บาทต่อครั้ง นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าราคาที่ซื้อเหมาะสม ร้อยละ 88.3 ซึ่งอาหารพร้อมบริโภคแต่ละครั้งซื้อและบริโภคในทันทีร้อยละ 98.3 ซึ่งมีความถี่ในการซื้ออาหารพร้อมบริโภคไม่เกิน 2 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 35.0 โดยความถี่ในการซื้ออาหารพร้อมบริโภคเฉลี่ย 3.74 ครั้ง/สัปดาห์ และนักศึกษา มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารพร้อมบริโภคระหว่าง 101-200 บาท/สัปดาห์ร้อยละ 35.1 โดยค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารพร้อมบริโภคเฉลี่ย 265.58 บาท/สัปดาห์ จากการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่บริโภคอาหารพร้อมบริโภคต่ออาหารพร้อมบริโภค พบว่า นักศึกษามีทัศนคติดีมากที่สุดในประเด็น อาหารพร้อมบริโภค มีความสะอาดและปลอดภัย และสามารถหาซื้อได้สะดวก ปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการบริโภคอาหารพร้อมบริโภคของนักศึกษาที่บริโภคอาหารพร้อมบริโภคในระดับมากที่สุดและมาก แบ่งได้ดังนี้ (1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตรายี่ห้อ และคุณภาพของอาหารพร้อมบริโภค (2) ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ ราคาอาหาร พร้อมบริโภค และราคาสินค้า (3) ปัจจัยด้านสถานที่ ได้แก่ ความสะอาดของสถานที่ตั้งของร้านค้า และสถานที่ซื้อกระจายอยู่ทุกพื้นที่และเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง (4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ได้แก่คำแนะนำที่ดีของพนักงาน และมีส่วนลดราคาของสินค้า ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมบริโภค ได้แก่ (1) ความถี่ในการซื้ออาหารพร้อมบริโภค พบว่า ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ เพศ อายุ และ ชั้นปี มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้ออาหารพร้อมบริโภคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ α = 0.05 (2) ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารพร้อมบริโภค พบว่า ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ เพศ และกลุ่มวิชา มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารพร้อมบริโภคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ α = 0.05 (3) สถานที่ซื้ออาหารพร้อมบริโภค พบว่า ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ชั้นปีมีความสัมพันธ์กับสถานที่ซื้อ อาหารพร้อมบริโภคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ α = 0.05 ส่วนปัญหา อุปสรรคของนักศึกษาที่บริโภคอาหารพร้อมบริโภคสามารถ ได้แก่ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ทนความร้อนไม่ได้ร้อยละ 11.7 (2) ด้านราคา ได้แก่ ไม่มีป้ายราคาระบุ ให้ชัดเจน และราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพ ร้อยละ 4.2 (3) ด้านช่องทางในการจัดจำหน่าย ได้แก่ สถานที่มีที่จอดรถไม่เพียงพอ ร้อยละ 5.8
ปีการศึกษา 2563