งานวิจัยนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ

รายละเอียดงานวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภค ในอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้บริโภคเนื้อสุกร 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภค 3) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภค 4) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภค และ 5) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการเลือกซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภค โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคเนื้อสุกรที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป จำนวน 120 ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ วิเคราะห้ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 70.8 เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 38.56 ปี ผู้บริโภคมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 40.8 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 42.9 มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.98 คน สมาชิกในครัวเรือนไม่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 68.3 รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุกร ร้อยละ 72.5 โดยรับรู้จากวิทยุ/โทรทัศน์ ร้อยละ 81.6 ผู้บริโภครับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 25.8 ผู้บริโภคมีรายได้เฉลี่ย 15,818.68 บาทต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 12,889.58 บาทต่อเดือน ผู้บริโภคมีรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย 33,705.83 บาทต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเฉลี่ย 22,122.92 บาทต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายค่าอาหารของครัวเรือนเฉลี่ย 7,441.67 บาทต่อเดือน รูปแบบการรับประทานอาหารของครัวเรือนนิยมปรุงอาหารเอง ร้อยละ 85 ผู้บริโภคเกือบทั้งหมดนิยมบริโภคเนื้อสุกร โดยตัดสินใจเลือกซื้อเนื้อสุกรด้วยตนเอง เหตุผลที่เลือกบริโภคเนื้อสุกร เพราะสามารถทำอาหารได้หลากหลาย หาซื้อง่าย ผู้บริโภคร้อยละ 48.3 นิยมเลือกซื้อเนื้อสามชั้น โดย มีเกณฑ์ในการเลือกซื้อที่สำคัญ คือ ไม่มีกลิ่นเหม็น สีเนื้อเป็นสีชมพูธรรมชาติ ไม่ผ่านการแช่แข็ง ผู้บริโภคซื้อเนื้อสุกรเฉลี่ย 2.45 ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณเนื้อสุกรที่ซื้อเฉลี่ย 1.49 กิโลกรัมต่อครั้ง และมี ค่าใช้จ่ายในการซื้อเนื้อสุกรเฉลี่ย 203 บาทต่อครั้ง ผู้บริโภคร้อยละ 44.2 นิยมซื้อเนื้อสุกรจากตลาดสด บางแก็ว ร้อยละ 68.3 เลือกซื้อเนื้อสุกรในช่วงเช้า ผู้บริโภคร้อยละ 59.2 ซื้อเนื้อสุกรจากร้านประจำ ผู้บริโภคซื้อเนื้อสุกรมากกว่าปกติในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในกรณีที่เนื้อสุกรมีราคา แพงขึ้นผู้บริโภค ร้อยละ 66.7 จะหันไปบริโภคเนื้อไก่ทดแทน และผู้บริโภคร้อยละ 82.5 ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากสารเร่งเนื้อแดงที่ตกค้างในเนื้อสุกร โดยหลังจากทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาร เร่งเนื้อแดงและยาปฏิชีวนะที่เป็นอันตรายแล้ว ผู้บริโภคร้อยละ 85 จะหลีกเลี่ยงการซื้อเนื้อสุกรที่มีสีแดงจัด ผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่จัดจำหน่าย และปัจจัยด้านส่งเสริมการขายทุก ๆ ปัจจัย มีผลต่อการเลือกซื้อเนื้อสุกรของ ผู้บริโภคในระดับมาก ยกเว้นปัจจัยด้านราคา ได้แก่ เปรียบเทียบราคาเนื้อสุกรจากแหล่งต่าง ๆ ก่อนทำการตัดสินใจเลือกซื้อ ที่มีผลต่อการเลือกซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภคในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกรพบว่า จำนวนสมาชิกในครัวเรือน และค่าใช้จ่ายค่าอาหารของครัวเรือน มีความสัมพันธ์ กับค่าใช้จ่ายในการซื้อเนื้อสุกร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ α=0.05 สำหรับปัญหาหลักที่ผู้บริโภคประสบในการเลือกซื้อเนื้อสุกร คือ เนื้อสุกรมีราคาสูง น้ำหนักของเนื้อสุกรชั่งได้ไม่ตรงตามที่ซื้อ เนื้อสุกรไม่สด สีของเนื้อซีด โดยผู้บริโภคบางรายได้เสนอแนะให้ผู้ประกอบการควรปรับลดราคาขายปลีก–ส่งเนื้อสุกร ไม่ควรแขวนเนื้อสุกรไว้ให้แสงแดดส่อง เพราะจะทำให้เนื้อหมูซีด และไม่ควรนำเนื้อสุกรที่แช่แข็งแล้วมาขายซ้ำให้กับผู้บริโภค
ปีการศึกษา 2563