งานวิจัยนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ

รายละเอียดงานวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ทองรักษ์
บทคัดย่อ
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้สูงอายุที่บริโภคผักปลอดสารพิษ 2) พฤติกรรมในการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้สูงอายุ 3) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้สูงอายุ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมการบริโภคผักสารพิษของผู้สูงอายุ และ 5) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคสูงอายุในพื้นที่ศึกษา โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 150 ราย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และการทดสอบสถิติไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคทั้งหมด 150 ราย เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 54.7 ซึ่งผู้บริโภคมี
ปีการศึกษา 2563