งานวิจัยนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ

รายละเอียดงานวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ไชยยะ คงมณี
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 2) สภาพการผลิต
ปีการศึกษา 2563