งานวิจัยนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ

รายละเอียดงานวิจัย
เรื่อง การจัดการทางการเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิตยา ขวัญแก้ว
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2) ความรู้ความเข้าใจในการจัดการทางการเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 3) การจัดการทางการเงินของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไป การจัดการทาง การเงิน และความรู้ความเข้าใจในการจัดการทางการเงินและพฤติกรรมการออมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 5) ปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 115 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและสถิติ ไคสแควร์ (Chi-Squares : 𝑥 2 ) นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 21.23 ปี ส่วนใหญ่เป็น นักศึกษาชั้นปี 4 สายสังคมศาสตร์ ที่พักอาศัยอยู่บ้าน จึงมีผลต่อการจัดการทางการเงินของแต่ละคน ในแต่ละด้านที่ไม่เท่ากัน เพราะนักศึกษาแต่ละคนมีรายได้และค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ทำให้นักศึกษา ส่วนใหญ่มีการออมที่ต่างกัน นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 10,061.74 บาทต่อเดือน โดยมีแหล่งที่มาส่วนใหญ่จากผู้ปกครอง ค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ย 7,215 บาทต่อเดือน โดยค่าใช้จ่ายรวมส่วนใหญ่ของนักศึกษามาจากค่าใช้จ่ายจำเป็น แบ่งเป็นค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องอุปโภค (ของใช้ส่วนตัว) และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล นักศึกษาที่ตอบแบบส่วนใหญ่ไม่มีการลงทุน และส่วนนักศึกษาที่ลงทุน โดยนักศึกษาที่มีการลงทุนมีเงินลงทุนเฉลี่ย 6,740.28 บาท รูปแบบการลงทุนส่วนใหญ่ คือ เก็งกำไรทองคำ หุ้น อื่นๆ เช่น กองทุน เป็นต้น โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย 3,268.89 บาทต่อเดือน และนักศึกษา ส่วนใหญ่มีเงินออม โดยมีจำนวนเงินออมเฉลี่ย 13,415.45 บาท รูปแบบการออมส่วนใหญ่เป็น เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ แชร์ สลากออมทรัพย์ และอื่นๆ เช่น กองทุน ตามลำดับ และแหล่งเงินออมส่วนใหญ่ คือ ธนาคารพาณิชย์ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น รองลงมาจะเป็นธนาคารเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน เป็นต้น ในส่วนของความรู้ความเข้าใจในการจัดการทางการเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจในการจัดการทางการเงินในระดับปานกลาง ร้อยละ 73.1 โดยแบ่งตามระดับความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน ด้านที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ความรู้ความเข้าใจในการจัดการทางการเงินด้านการลงทุน ร้อยละ 86.2 รองลงมาคือด้านการหารายได้ ร้อยละ 82.4 ด้านการใช้จ่าย ร้อยละ 62.8 และด้านการออม ร้อยละ 61.0 ตามลำดับ โดยนักศึกษาแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจ ทางการเงินที่ต่างกัน ทำให้มีระดับความรู้ความเข้าใจที่ไม่เท่ากัน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทางการเงินของนักศึกษาและพฤติกรรม การออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า แหล่งที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่าย การลงทุน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ α = 0.05 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในการจัดการทางเงินและพฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า ความรู้ความเข้าใจในการจัดการทางการเงินด้านค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ α = 0.05 ปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากการรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน ประกอบด้วย ในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในด้านต่างๆ เกินรายได้ที่มี และบางครั้งมีค่าใช้จ่าย ฉุกเฉินเข้ามาประกอบกับการไม่มีระเบียบวินัย ขาดความรอบคอบ และไม่มีการวางแผนในการจัดการ ทางการเงิน รวมไปถึงการซื้อสินค้าหรือสิ่งของที่ไม่จำเป็น ทำให้ในแต่ละเดือนนักศึกษามีรายได้ไม่พอ กับค่าใช้จ่าย จึงส่งผลให้นักศึกษาไม่มีเงินออม
ปีการศึกษา 2563