ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

HISTORY, VISION, MISSION

ประวัติความเป็นมาของ
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสาขาเศรษฐศาสตร์ที่ จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเเละภูมิภาค จึงได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ขึ้นเมื่อ วันที่ 22 กันยายน 2546 ในวิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อรับผิดชอบการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เเละสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นคณะที่พัฒนาจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณาจารย์ในสาขาเศรษฐศาสตร์จากคณะวิทยาการจัดการ

วิสัยทัศน์

คณะเศรษฐศาสตร์เป็นองค์กรผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ที่แข็งแกร่งทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21
2. สร้างงานวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่จากบริบทของภาคใต้ ประเทศ และอาเซียน
3. ให้บริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของสังคมและชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

ใฝ่รู้ ทุ่มเท ทำงานเป็นทีม เน้นเชิงรุก