บริการวิชาการ

ข้อมูลบริการวิชาการของอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์

โครงการศึกษาการนำมาตรฐานหลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศไทยไปปฏิบัติใช้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย
2563
การจัดการฝึกอบรมให้เกษตรกร (Conduct Training of Farmer: ToF) ภายใต้โครงการ “Improving Smallholder Coffee Farming System in Southeast Asia”
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย
2563
การประเมินข้อมูลพื้นฐาน ภายใต้โครงการ Sustainable and Climate-friendly Palm Oil Production and Procurement
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ทองรักษ์
2563
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ทองรักษ์
2563
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.ไชยยะ คงมณี
2563
โครงการศักยภาพและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ปลอดภาษี (Duty Free Zone) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณด่านนอกและปาดังเบซาร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัตถ พรหมมี
2562
โครงการศึกษาการนำมาตรฐานหลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศไทยไปปฏิบัติใช้
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย
2562
โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษา (Training Center)
ดร.สินาด ตรีวรรณไชย, อาจารย์จริยภัทร รัตโนภาส, อาจารย์ปพิชญา แซ่ลิ่ม
2561

การสัมมนาวิชาการเพื่อคิดโจทย์วิจัยด้านนโยบายสุราสำหรับประเทศไทย
ดร.สุกำพล จงวิไลเกษม ห้องปทุมวัน ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กทม.
2561
โครงการกิจกรรมการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร
ดร.พิชญา บุญศรีรัตน์ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2561
โครงการประเมินผลกระทบการเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่ด่านพรมแดนสะเดา
ดร.พิชญา บุญศรีรัตน์ ศาลากลางจังหวัดสงขลา
2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการและการตรวจสอบสภาพพื้นที่สำหรับการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม ไทย-มาเลเซีย
ผศ.ปรัตถ พรหมมี สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล กทม.
2561
การบรรยายเรื่อง ระบบการตลาดยางพาราและกลไลราคายางพารา
ดร.ไชยยะ คงมณี ห้องราชันย์ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ สงขลา
2561
พิจารณาบทความวารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล
2561
คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ดร.สินาด ตรีวรรณไชย
2561
โครงการประเมินผลกระทบการเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่ด่านพรมแดนสะเดา
อาจารย์เฉลิม ใจตั้ง ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา
2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการและการตรวจสอบสภาพพื้นที่สำหรับการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม ไทย-มาเลเซีย
อาจารย์ภูริพรรห์ กาลเนาวกุล สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล กทม.
2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการและการตรวจสอบสภาพพื้นที่สำหรับการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม ไทย-มาเลเซีย
ดร.พิชญา บุญศรีรัตน์ สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล กทม.
2561
ประชุมการพัฒนาการใช้งานฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการศึกษาวิจัยด้านระบบหลักประกันสุขภาพ
ดร.สุกำพล จงวิไลเกษม ห้องประชุม 202 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กทม.
2561
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระยะ 20 ปี
ดร.ไชยยะ คงมณี ห้องประชุมประชาบดี 1 สำนักงานส่งเสริมและสนันสนุนวิชาการ 12 จังหวัดสงขลา
2561
โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2560
กลุ่มวิจัยย่อย "ด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน : การเคลื่อนย้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียน"
ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
2560
โครงการสันติเสวนาปี 4 ครั้งที่ 2 ผลกระทบจากนโยบายทรัมป์ต่อสถานการณ์โลกในมิติความเป็นหนึ่งเดียวและความขัดแย้ง
ดร.พิชญา บุญศรีรัตน์ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2560
การให้คำปรึกษาการผลิตปาล์มน้ำมันตามมาตรฐาน RSPO ในระบบห่วงโซ่อุปทาน
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ ชุมชนสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดกระบี่
2560
โครงการจัดทำระบบแสดงผลวิเคราะห์ในเชิงนโยบาย
อาจารย์อีวา ไอยรากาญจนกุล สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนท่าพระจันทร์
2560
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้พบาดาลและเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่ง
ดร.สุกำพล จงวิไลเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2560
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียติปฐมชัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2560
การให้คำปรึกษาการผลิตปาล์มน้ำมันตามมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อย
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ วิสาหกิจชุมชน UPOIC เหนือคลอง-เขาพนม จังหวัดกระบี่
2560
โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2560
ผศ.ดร โสภิณ จิระเกียรติกุล ธนาคารแห่งประเทศไทย
2560
งานปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
2560
การให้คำปรึกษาการผลิตปาล์มน้ำมันตามมาตรฐาน RSPO ในระบบห่วงโซ่อุปทาน
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ ชุมชนสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดกระบี่
2560
โครงการอบรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดร.สุกำพล จงวิไลเกษม ห้องประชุม 260 อาคาร 2 ชั้น 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2560
สัมมนาเรื่องการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดพัทลุงสู่ยุค Thailand 4.0
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ จังหวัดพัทลุง
2560
โครงการจัดการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรโครงการอบรมเป็นผู้ประกอบการสร้างรายได้
อาจารย์ภูริพรรห์ กาลเนาวกุล ห้อง Bsc3 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2560
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
ดร.พิชญา บุญศรีรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2560

โครงการคุยไปคิดไป จุดไฟปัญญา ครั้งที่ 39: "ทำไมต้องคิดใหม่เรื่องพลังงาน" โดย ผศ.ประสาท มีแต้ม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
16 มกราคม 2560
โครงการการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันทางการเกษตร
โรงแรม TR Rock Hill อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
23-24 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการคุยไปคิดไป จุดไฟปัญญา ครั้งที่ 40: "แนวคิดเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะกับการปฏิรูปการศึกษาไทย" โดย ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2 มีนาคม 2561
เจ้าภาพร่วม สัมมนาเรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทยในยุคนวัตกรรม: โอกาสและความท้าทาย” (เจ้าภาพร่วมกับธนาคารโลก สาขาประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้)
ณ ห้อง EC201 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
26 มิถุนายน 2561
โครงการอบรมเรื่อง “การเพิ่มทักษะการสอนเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ ครั้งที่ 11
โรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
23 - 25 สิงหาคม 2561

เจ้าภาพหลัก การจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 13 (Econ Never Dies)
โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
22 มิถุนายน 2562
เจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 12 (The 12th International Conference of the Thailand Econometric Society)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8-10 มกราคม 2563
เจ้าภาพร่วม การจัดประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 7 ภายใต้การสัมมนาเรื่อง “การขับเคลื่อน BCG: ความท้าทาย และบทบาทใหม่ของเศรษฐศาสตร์เกษตรไทย”
ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่
17 มกราคม 2563