บทคัดย่อสารนิพนธ์ ป.โท

Abstracts thesis

การวิเคราะห์ศักยภาพและกลยุทธ์ธุรกิจของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ในจังหวัดพัทลุง
Analysis of Potential and Business Strategies of Rubber Fund Cooperatives in Phatthalung Province
2561
พฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Consumer Behavior on Purchasing Wood Furniture in Muang District, Suratthani Province
2561
พฤติกรรมการบริโภคข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Consumer Behavior on Organic Rice in Hatyai City Municipality, Songkhla Province
2561
พฤติกรรมการบริโภคน้ำผักผลไม้สดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Consumer’s Behavior on Fresh Vegetable and Fruit Juice in Hat Yai City Municipality, Songkhla Province
2560
พฤติกรรมการบริโภคปลากระป๋องของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล
Consumer Behavior on Canned Fish Consumption in Muang District, Satun Province.
2560
ผลิตภาพการผลิตมังคุดของเกษตรกรในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา
Mangoseteens Productivity of the Farmers in Raman District, Yala Province
2560
พฤติกรรมการบริโภคน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
Consumer’s Behavior on Instant Vegetable and Fruit Juice in Muang District, Pattani Province
2560
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Factors Affecting Consumer Behavior of Chemical-free Vegetables in Hatyai City Municipality, Songkhla province
2560
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวกล้องสังข์หยดของผู้ซื้อ ในอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
Factors Affecting Consumer Purchasing Behavior of Brown Rice (Sang Yod) in Maelan District, Pattani Province
2560
การจัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปัตตานี
Marketing Management on Fish Cracker of Community Enterprises in Pattani Province
2560
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทิ้งร้างพื้นที่นาของเกษตรกรในตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
Factors Influencing on Rice Farm Desolation of the Farmers In Kayuboko Sub-District, Raman District, Yala Province
2560
ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส
Costs – Returns on Goat Raising of the Farmers in Narathiwat Province
2560
สภาพการผลิตและการจำหน่ายส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่ของเกษตรกรในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Production and Sales of Hom Hat Yai Pomelo (Citrus grandis (Lin) Osbeck CV. Hom Hat Yai) of the Farmers in Hatyai District, Songkhla Province
2560
ภาวะหนี้สินและการชำระหนี้ของลูกค้าเกษตรกร ธ.ก.ส. สาขาท่าแพ จังหวัดสตูล
Debt Condition and Settlement of the Farmers Financed by BAAC, Tha Phae Branch, Satun Province
2560
การรับรู้ความสำเร็จของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Perception of Achievement as Small and Medium Agribusiness Entrepreneurship (SME) in Hatyai District, Songkhla Province
2560
ช่องทางการเข้าถึงความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Knowledge Accession to improve production of Tilapia Farmer in the Pakpanung Basin, Nakhonsithammarat Province
2560
ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในอำเภอ ปลายพระยา จังหวัดกระบี่
Factors Determining Oil Palm Intercropping Practice by Farmers in Plai Praya, Districts, Krabi Province
2560
ภาวะหนี้สินและการออมของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงพันธุ์พิมเสนเปรี้ยวในอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
Debt and Saving of Phimsen Preaw Mango Farmers in Singhanakhon District, Songkhla Province
2560
พฤติกรรมการบริโภคข้าวเกรียบปลา (กือโป๊ะ) ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
Consumer Behavior Towards Fish Cracker of the Consumers in Narathiwat City Municipality, Narathiwat Province
2560
ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับรายได้ครัวเรือนของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กในอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
Factors Affecting Household Income Level of Rubber Small holding Farmer in Nathavee District, Songkhla Province
2560
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย
Factors Affecting on Non-Performing Loans of Registered Commercial Banks in Thailand
2560
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปลูกพืชแซมยางของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Factors Affecting the Intercrop Farming of Rubber Smallholder Farmer in Muang Districts, Songkhla Province
2560
การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจกาแฟสด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์คาโน่โมเดล
Marketing Mix Development for Fresh- Brewed Coffee Business in Hatyai Municipality, Songkhla Province by Using Kano's Model Analysis
2560
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ ในอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Factors Influencing on Fertilizer Application of Rambutan Farmers in Bannasan District, Suratthani Province
2560
การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวสังข์หยดของกลุ่มรวมใจพัฒนาปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
Management on Production and Marketing of Sangyod Rice of Ruamjaipattana Plook Sangyod Muang Phatthalung Rice Group
2560
ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
Factors affecting the Applicaton of Sufficiency Economy Philosophy of Farmers in Srinagarindra District , Phatthalung Province.
2560
การจัดการแรงงานในการทำสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
Labor Management of Oil Palm Farmers in Thachang District, Suratthani Province
2560
พฤติกรรมการบริโภคผลไม้นำเข้าของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Consumption Behavior of Imported Fruits Consumers in Hatyai City Municipality, Songkhla Province
2560
การบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภค ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Consumer Behavior on Hydroponic Vegetables in Hatyai District, Songkhla Province
2559
พฤติกรรมการบริโภคส้มโอของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Consumer’s Behavior on Consumption of Pomelo in Hatyai City Municipality, Songkhla Province
2559
การจัดการการผลิตและการตลาดผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้ผลิตในอำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
Production and Marketing Management of Hydroponics Vegetables Producers in Hat Yai and Muang Songkhla Districts, Songkhla Province
2559
สถานการณ์การผลิตและความต้องการในการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรใน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
Production Situation and Demand of Oil Palm Expansion: A Case of Farmer in Jana District, Songkhla Province
2559
การผลิตและการบริโภคข้าวของชาวนาในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
Rice Production and Consumption of the Farmer in Ranot District, Songkhla Province
2559
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งจำหน่ายน้ำยางสดของชาวสวนยางพารารายย่อยในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
Factors Affecting the Decision Making on Rubber Selling Sources of Rubber Smallholders in Thepha District, Songkhla Province
2559
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปลาสวยงามของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Factors Affecting Consumer's Buying Decisions of Ornamental Fish in Hat Yai City Municipality, Songkhla Province
2559
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตยาสูบ ในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Cost and Return of Tobacco Production in Tha Sala District, Nakhonsithammarat Province
2559
ผลกระทบของโรค EMS และการปรับตัวของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
Impact of EMS Disease and Vannamei Farmers’ Adaptation in Singhanakorn District, Songkhla Province
2559
ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกพริกขี้หนูเขียวมันพันธุ์ดวงมณีของเกษตรกรตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
Cost-Benefit Analysis on Duangmanee Guinea-Pepper Cultivation of the Farmers in Ban Khao, Ranode District, Songkhla Province
2559
พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
Fertilizer Application Behaviors of Rubber Farmers in Thung Phla Sub District, Khok Pho District, Pattani Province
2559
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครตรังและเทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง
Consumer’s Behavior on Seafood Consumption in Trang and Kantang Municipality, Trang Province
2559
ทัศนคติของผู้บริโภคมุสลิมที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเครื่องหมายฮาลาล: กรณีศึกษาในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Attitudes of Muslim Consumers towards Halal-Labelled Food Products: A Case Study in Hat-Yai District, Songkhla Province
2559
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาระโนด จังหวัดสงขลา
Factors Influencing the Debt Payment Capability of BAAC Customers, Ranot Branch, Songkhla Province
2559
ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของลูกค้ากลุ่มธุรกิจเกษตรธนาคารกรุงไทย สาขาจังโหลนและสาขาสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
Non-Performing Loan of Agribusiness Customers Financed by Krungthai Bank Public Company Limited, Changloan and Sadao Branch, Sadao District, Songkhla Province
2559
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Seafood Consumption Behavior of Consumer in Hatyai City Municipality, Songkhla Province
2559
พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
Consumer Behavior on Thai Desserts in Sadao City Municipality, Sadao District, Songkhla Province
2559
พฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Consumer Behavior on Yoghurt Consumption in Hatyai City Municipality, Songkhla Province
2559
พฤติกรรมการซื้อไข่ไก่ของผู้บริโภคในตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
Consumers’ Buying Behavior of Hen Egg in Nuea Khlong Sub-District, Nuea Khlong District, Krabi Province
2559
การจัดการการผลิตและการจำหน่ายกุ้งเครย์ฟิชของผู้ผลิตในจังหวัดสงขลา
Production and Marketing Management of Crayfish Farmers in Songkhla Province
2559
พฤติกรรมการบริโภคข้าวสารของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Consumption Behavior on Rice of People in Hat Yai CityMunicipality, Songkhla Province
2558
พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสุกรของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
Pork Consumption Behaviorof the Consumer in Nathawee Sub – district Municipality, Nathawee District, Songkhla Province
2558
1234