หลักสูตรปริญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร

Agribusiness Economics (MABecon)

สมัครเรียนออนไลน์

ปรัชญาการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
คณะเศรษฐศาสตร์

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทางเศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตร และมีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพลวัต บูรณาการเพื่อกำหนดนโยบายหรือ/และวางแผนกลยุทธ์ตลอดจนมีความสามารถในการจัดการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรและธุรกิจเกษตรอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะเศรษฐศาสตร์เป็นองค์กรผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ที่แข็งแกร่งทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21
2) สร้างงานวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่จากบริบทของภาคใต้ ประเทศ และอาเซียน
3) ให้บริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของสังคมและชุมชน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

"ใฝ่รู้ ทุ่มเท ทำงานเป็นทีม เน้นเชิงรุก"


ติดต่อหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-284-5 โทรสาร 0-7428-2410
email: maboffice.psu@gmail.com