หลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร

Master of Business Administration Program in Agribusiness Management (MAB)

สมัครเรียนออนไลน์
วิดีโอ: เรียนให้ปังกับหลักสูตร MAB
หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร
Master of Business Administration Program in Agribusiness Management
(เริ่มใช้ปีการศึกษา 2564)
หลักสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
Master of Arts Program in Agribusiness Economics

(ปีการศึกษา 2560-2563)

ฐานข้อมูลสารนิพนธ์

ฐานข้อมูลสารนิพนธ์ การจัดการธุรกิจเกษตร (หลักสูตร ป.โท) Master of Business Administration Program in Agribusiness Management (MAB)

ค้นหาชื่อเรื่อง ภาษาไทย/อังกฤษ

ค้นหาชื่อผู้แต่งสารนิพนธ์

จากข้อมูลสารนิพนธ์ทั้งหมดของหลักสูตร

ปรัชญาการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท

ปรัชญา

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทางเศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตรและมีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพลวัต บูรณาการเพื่อกำหนดนโยบายหรือ/และวางแผนกลยุทธ์ตลอดจนมีความสามารถในการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรและธุรกิจเกษตรอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร Program Learning Outcomes (PLOs)

  • ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการ ธุรกิจเกษตร และเศรษฐศาสตร์เพื่อการวางแผน วิเคราะห์ วิจัย และตัดสินใจ บริหารและจัดการธุรกิจเกษตรได้อย่างเหมาะสม
  • ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรให้ประสบความสำเร็จภายใต้การเปลี่ยนแปลง
  • ทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรในภาคใต้
  • มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม และเลือกรูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
  • มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรและสังคมโดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ติดต่อหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-284-5 โทรสาร 0-7428-2410
email: maboffice.psu@gmail.com