หลักสูตรปริญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร

Master of Business Administration Program in Agribusiness Management (MAB)

สมัครเรียนออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2564)

Master of Business Administration Program in Agribusiness Management

ฉบับภาษาไทย English version

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร (ปีการศึกษา 2560-2563)

Master of Arts Program in Agribusiness Economics

ฉบับภาษาไทย English version

ปรัชญาการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทางเศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตร และมีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพลวัต บูรณาการเพื่อกำหนดนโยบายหรือ/และวางแผนกลยุทธ์ตลอดจนมีความสามารถในการจัดการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรและธุรกิจเกษตรอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะเศรษฐศาสตร์เป็นองค์กรผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ที่แข็งแกร่งทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21
2) สร้างงานวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่จากบริบทของภาคใต้ ประเทศ และอาเซียน
3) ให้บริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของสังคมและชุมชน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

"ใฝ่รู้ ทุ่มเท ทำงานเป็นทีม เน้นเชิงรุก"


ติดต่อหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-284-5 โทรสาร 0-7428-2410
email: maboffice.psu@gmail.com