กิจกรรมทั้งหมดของคณะเศรษฐศาสตร์

รวมเรื่องราวล่าสุด กิจกกรมต่างๆ ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้บริหาร
ผู้บริหารคณะฯ 29 เมษายน 2565

คณะผู้บริหารเข้าสรงน้ำพระพุทธรูป และกล่าวคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัตถ พรหมมี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา เข้าสรงน้ำพระพุทธรูป และกล่าวคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย 13 เมษายน 2565 บริเวณลานชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
กิจกรรมนักศึกษา 29 เมษายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็น Bitkub ICON

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฬามณี บุญตามชู นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น Bitkub ICON 1 ใน 16 คน เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย เป็นผู้ร่วมสร้างและขับเคลื่อนสังคมการเงินแห่งโลกยุคดิจิทัลให้เข้าถึงได้ในทุกระดับ ผ่านการแชร์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และคริปโทเคอร์เรนซี
กิจกรรมทั่วไป 29 เมษายน 2565

กิจกรรมอบรมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และเคลื่อนย้ายคน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และเคลื่อนย้ายคน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณองอาจ บุญล้วน พร้อมด้วยทีมงานศูนย์บริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าให้ความรู้ และข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ได้ฝึกวางแผน จำลองเหตุการณ์ และร่วมฝึกซ้อมหนีไฟเสมือนจริง
กิจกรรมทั่วไป 22 ธันวาคม 2564

โครงการ "สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานประจำสู่งานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน Routine to Research : R2R (2R)"

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 งานวิจัย และงานการเจ้าหน้าที่ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ "สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานประจำสู่งานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน Routine to Research : R2R (2R)" โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบไปด้วยการพูดบรรยายเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการริเริ่มพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย บอกเล่าประสบการณ์อันน่าสนใจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจุดประกายการพัฒนางานประจำจากงานวิจัยได้ บอกเล่าเคล็ดลับเทคนิคการเขียนงาน รวมถึงมอบกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่กำลังเขียนผลงานอีกด้วย
กิจกรรมทั่วไป 15 ตุลาคม 2564

การนำเสนอผลงานวิจัยสถาบันของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ หัวข้อเรื่อง "ปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา งานวิจัย คณะฯ ได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัยสถาบันของบุคลากร หัวข้อเรื่อง "ปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมเข้าฟังออนไลน์ และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์มากมาย และคณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับให้ความเห็นจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. 2) คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3) คุณบุญส่ง มหัทธนาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4) คุณเยาวนา เสสสระ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กิจกรรมทั่วไป 15 ตุลาคม 2564

พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ว่าด้วยการศึกษาสองปริญญา (Double Degree)

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ และประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ว่าด้วยการศึกษาสองปริญญา (Double Degree) ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เกิดการบูรณาการความรู้ร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมการทำงานด้านวิชาการร่วมกันระหว่างคณาจารย์ทั้งสองหลักสูตร รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาระหว่างสองหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในอนาคตอีกด้วย
กิจกรรมทั่วไป 15 ตุลาคม 2564

กิจกรรมวันเกษียณอายุปฏิบัติงานบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมวันเกษียณอายุปฏิบัติงานบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2564 ในนามของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ ขอร่วมส่งมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุปฏิบัติงาน มา ณ โอกาสนี้
กิจกรรมทั่วไป 15 ตุลาคม 2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ (จำกัด) มหาชน

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ (จำกัด) มหาชน โดยมีคณบดี ดร.สินาด ตรีวรรณไชย เป็นผู้แทนจากคณะเศรษฐศาสตร์ และคุณคุณอภิรักษ์ ศรีตระกูลเกียรติ ผู้จัดการภาคใต้ 1 ผู้แทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าลงนาม โดยวัตถุประสงค์การจัดทำบันทึกฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาความรู้ ทักษะ สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างสองสถาบัน ตลอดจนร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ งานวิจัย บริการวิชาการ สนับสนุนการสหกิจศึกษา หรือภาคฤดูร้อนของนักศึกษา เป็นต้น
กิจกรรมทั่วไป 23 กันยายน 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1" จัดโดย สป.อว.

ผู้บริหารโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1" ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 โดยครั้งที่ 1 นี้เป็นการอธิบายถึงคุณลักษณะของเกณฑ์ EdPEx และการจัดทำโครงร่างองค์กร หรือ Organization Profile (EdPEx Overview และ OP) โดยหลังจากนี้ สป.อว. จะจัดประชุมอีก 3 ครั้งในเดือนถัดๆ ไป ที่จะอธิบายถึงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการและผลลัพธ์ เพื่อให้สามารถประเมินตนเอง เข้าใจบริบทของสถาบันและสามารถวางแผนให้เกิดการพัฒนา และเพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบระบบบริหารงานขององค์กร และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ โดยคำนึงถึงภาพโดยรวมขององค์กร ซึ่งจะแจ้งเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมตามรอบต่อไป
กิจกรรมนักศึกษา 21 กันยายน 2564

ข่าวกิจกรรม Preparing for your future

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน เวลา 09.45 น. - 12.30 น. ที่ผ่านมา กลุ่ม Econext ได้จัดกิจกรรม "Prepaing for your future" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นผ่านทาง zoom cloud meeting ในรูปแบบของการสัมภาษณ์และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับวิทยากรซึ่งเป็นอดีตนักศึกษาปริญญาโทในประเทศสหรัฐอเมริกา และปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Field service engineer บริษัท Siemens energy โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปีได้เห็นแนวทางการศึกษาต่อและการทำงานในต่างประเทศ รวมถึงได้เรียนรู้ประสบการจากวิทยากรในการเรียน ทำงาน และใช้ชีวิตในต่างประเทศ ซึ่งถือว่ากิจกรรมในครั้งนี้สามารถให้แนวทางและประสบการณ์ใหม่ได้อย่างดี จากแบบประเมินผู้เข้าร่วมได้ให้ความเห็นไว้ว่า “เป็นกิจกรรมที่ได้ความรู้มากเลยค่ะ เตรียมความพร้อมได้ดีมากอยากให้จัดอีก, ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้มากมายค่, เป็นกิจกรรมที่ดีและได้รับความรู้อย่างทั่วถึงมากๆ” เป็นต้น และผู้เข้าร่วมได้ประเมินภาพรวมโครงการอยู่ในระดับดีมาก และอยากให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกในอนาคต ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของพวกเรา เจอกันใหม่กับกิจกรรมครั้งต่อๆ ไป และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือเสนอแนะพวกเราได้ที่ Page FB Econext แล้วเจอกันจ้าาาาาาาาาาาาาาาา :)
 1 2 3 4 5  ...