สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

ผศ. ดร. ปรัตถ พรหมมี
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
email: paratta.p@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2477

CV

ผศ. ดร. อรอนงค์ ลองพิชัย
รักษาการรองหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
email: onanong.l@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2475

CV

รศ.ดร. สุธัญญา ทองรักษ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
(ภาคปกติและภาคสมทบ)
email: sutonya.t@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2471

CV

ผศ. ดร. สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย
email: sirirat.k@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2473

CV

อ.ไชยยะ คงมณี
รองผู้อำนวยการบริหารหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร (ภาคสมทบ)
email: chaiya.k@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2478

CV

อ. นิตยา ขวัญแก้ว
email: nittaya.khw@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2479

CV

อ. พลากร สัตย์ซื่อ
email: palakorn.sa@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2474
(ลาศึกษาต่อ)

CV

อ. เสาวนีย์ รอดหยู่
email: sauwanee.r@psu.ac.th
โทรศัพท์  074 28 2487

CV

อ. อริศราร่มเย็น เณรานนท์
email: arisara.r@psu.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)

CV

อ. ภูริพรรห์ กาลเนาวกุล
email: bhuripan.k@psu.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)

CV

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu