สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ดร.ปฐมวัตร จันทรศัพท์
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
email: pathomwat.c@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2453

CV

ดร.โชติมา พรสว่าง
รักษาการในตำแหน่งรองหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
email: chotima.po@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2450

CV

ดร.ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์
sakchai.k@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2440
(อาจารย์พิเศษ)

CV

ผศ.ดร.สมัย โกรทินธาคม
samai.k@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2444

CV

ผศ.ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล
sopin.j@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2448

CV

ดร.พิชญา บุญศรีรัตน์
pitchaya.b@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2451

CV

ดร.สุกำพล จงวิไลเกษม
sukampon.c@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2452

CV

ดร.สินาด ตรีวรรณไชย
email: sinad.t@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2445

CV

อ.วิทวัส เหมทานนท์
wittawat.h@psu.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)

CV

อ.จริยภัทร บุญมา
jariyapat.ra@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2442

CV

อ.ปพิชญา แซ่ลิ่ม
papitchaya.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2443

CV

อ.รัฐวิชญ์ ไพรวัน
rattawit.p@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28- 2447
(ลาศึกษาต่อ)

CV

อ.เฉลิม ใจตั้ง
chalerm.j@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2446

CV

อ.อีวา ไอยรากาญจนกุล
eva.a@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2454

CV

ดร.นัฐพร โรจนหัสดิน
nuttaporn.r@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28- 2449

CV

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu