หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 

– ภาคปกติ  – ภาคสมทบ

สอบข้อเขียน

· วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 11.00 น.
ณ ห้องEC203 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์

สอบสัมภาษณ์

· วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 7 คณะเศรษฐศาสตร์

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทางเศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตร
และมีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพลวัต
บูรณาการเพื่อกำหนดนโยบายหรือ/และวางแผนกลยุทธ์ตลอดจนมีความสามารถในการจัดการ

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรและธุรกิจเกษตรอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
คณะเศรษฐศาสตร์เป็นองค์กรผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
ที่แข็งแกร่งทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน

พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
2) สร้างงานวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่จากบริบทของภาคใต้และอาเซียน
3) ให้บริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของสังคมและชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรม
“มุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อการพัฒนา”

ค่านิยม
“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

สำหรับนักศึกษา

– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ)

– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)

– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ)
– หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
– รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
– คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ป.ตรี

– คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ บัณฑิตศึกษา
– E-mail นักศึกษา
– Tell Me More
– การประเมินผลการสอนผ่านเว็บ
– Bill Payment
– ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
– บัณฑิตวิทยาลัย
– คู่มือการวางแผนการเรียน ระเบียบมหาวิทยาลัย
– คู่มือสำหรับผู้ปกครอง 

– สหกิจและฝึกงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu