ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ

Integrity Wisdom Social Engagement (I-WiSe)

กิจกรรมนักศึกษา

การเรียนการสอน

สหกิจและฝึกงาน

–   เกณฑ์การขอย้ายคณะและสาขาวิชา
–   ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล/การสัมภาษณ์ โครงการวิจัย/สารนิพนธ์

–   ตัวอย่างการเขียนใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง
–   คู่มือการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
–   วิธีการคิดเกรด
–   คำถามที่ถามบ่อย ๆ เกี่ยวกับระเบียบการศึกษา

–   แนวปฏิบัติในการนำอุปกรณ์เข้าห้องสอบ ในรายวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์
–   การแต่งกายมาเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ ในกรณีเรียนกับอาจารย์พิเศษ
–   เอกสารรับรองวุฒิ : เอกสารรับรองคุณวุฒิสาขาธุรกิจเกษตร
–   เอกสารรับรองวุฒิ : เอกสารรับรองคุณวุฒิสาขาเศรษฐศาสตร์
–   ใบตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

ชุมนุมนักศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu