ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ

Integrity Wisdom Social Engagement (I-WiSe)

กิจกรรมนักศึกษา

ค่ายพัฒนาทักษะ “ชีวิตและความสุข”

ค่ายพัฒนาทักษะ “ชีวิตและความสุข”

  เมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา งานพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะ “ชีวิต และ ความสุข” ซึ่งเป็นค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 20 คน...

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจ บ้านเหมืองตะกั่ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจ บ้านเหมืองตะกั่ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา งานพัฒนานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และ อ.จริยภัทร รัตโณภาส นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 33 คน ลงพื้นที่ หมู่ 1 บ้านเหมืองตะกั่ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เพื่อเรียนรู้ โครงสร้างชุมชน ประวัติชุมชน การทำสวนสละอินทรีย์...

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจ ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจ ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา งานพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ และ อ.จริยภัทร รัตโณภาส นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 20 คน ลงพื้นที่ ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประกอบการเรียนรายวิชาศาสตร์พระราชา...

YES Camp 8

YES Camp 8

  เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ชุมนุม ENN (Economics Empowerment New Network) จัดกิจกรรม Young Economist Smart Camp ครั้งที่ 8 (YES Camp 8) ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้กับน้องๆ มัธยมปลาย จากโรงเรียนในจังหวัดทั่วภาคใต้...

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจชุมชนป่าชิง

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจชุมชนป่าชิง

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 งานพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ และ ดร.ปฐมวัตร จันทรศัพท์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 40 คน ลงพื้นที่ชุมชนป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติบุคคล...

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจชุมชนแหลมสนอ่อน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจชุมชนแหลมสนอ่อน

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 งานพัฒนานักษึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ และ ผศ.ดร.ปรัตถ พรหมมี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 29 คน ลงพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อน อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติบุคคล...

การเรียนการสอน

สหกิจและฝึกงาน

–   เกณฑ์การขอย้ายคณะและสาขาวิชา
–   ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล/การสัมภาษณ์ โครงการวิจัย/สารนิพนธ์

–   ตัวอย่างการเขียนใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง
–   คู่มือการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
–   วิธีการคิดเกรด
–   คำถามที่ถามบ่อย ๆ เกี่ยวกับระเบียบการศึกษา

–   แนวปฏิบัติในการนำอุปกรณ์เข้าห้องสอบ ในรายวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์
–   การแต่งกายมาเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ ในกรณีเรียนกับอาจารย์พิเศษ
–   เอกสารรับรองวุฒิ : เอกสารรับรองคุณวุฒิสาขาธุรกิจเกษตร
–   เอกสารรับรองวุฒิ : เอกสารรับรองคุณวุฒิสาขาเศรษฐศาสตร์
–   ใบตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

ชุมนุมนักศึกษา

สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ)
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ป.ตรี

คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ บัณฑิตศึกษา
E-mail นักศึกษา
Tell Me More
การประเมินผลการสอนผ่านเว็บ
Bill Payment
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
บัณฑิตวิทยาลัย
คู่มือการวางแผนการเรียน ระเบียบมหาวิทยาลัย
คู่มือสำหรับผู้ปกครอง 

สหกิจและฝึกงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu