บุคลากรสายสนับสนุน

ปพิชญา ชำนิไพบูลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อำนวยการการเรียนการสอน
และประสานงานสาขา
โทรศัพท์ 074-282425
email: papitchaya.c@psu.ac.th

ภชิสา เกตุอำพรชัย
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 074-282424
email: pachisa.k@psu.ac.th

มนสิการ สมิตไมตรี
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานนโยบายและแผน งานสารบรรณ
โทรศัพท์ 074-282414
email: manasikarn.sm@psu.ac.th

ฐานิตา สมสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานพัสดุ งานอาคารและสถานที่
งานยานพาหนะ
โทรศัพท์ 074-282421
email: thanita.s@psu.ac.th

สิริกาญจน์ ไชยพูน
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัย งานประกันคุณภาพ
งานบริหารความเสี่ยง งานห้องอ่านหนังสือ
โทรศัพท์ 074-282415
email: sirikarn.k@psu.ac.th

ฑิติญา ทุมวงศ์
นักวิชาการอุดมศึกษา

งานวิเทศสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์  งานบริการวิชาการ
โทรศัพท์ 074-282400 หรือ 074-282417
email: thitiya.t@psu.ac.th

ชัยมนัส ลีงาล่าห์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 074-282422
email: chaimanat.l@psu.ac.th

ปัทมา นิลหัสรังษี
นักวิชาการอุดมศึกษา
เลขานุการคณบดี งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ งานพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร
โทรศัพท์ 074-282409
email: pattama.ru@psu.ac.th

กนิกนันต์ กล้าหาญ
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานบริการการศึกษา  งานพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 074-282419
email: kaniknun.k@psu.ac.th

จิราวรรณ ทองเอื้อ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
งานการเงิน
โทรศัพท์ 074-28-2420
email: jirawan.t@psu.ac.th

 

ประภาพร บุบผา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
งานบัญชี
โทรศัพท์ 074-282423  email: prapaporn.bu@psu.ac.th

ฐิติ มงคลศรี
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา และบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 074-282427
email: thiti.m@psu.ac.th

 

กิตติพงศ์ พรหมเทพ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานโสตทัศนูปกรณ์ ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา
โทรศัพท์ 074 28 2428
email: kittipong.pr@psu.ac.th

 

ทวีป หนูอุไร
พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 074-282416

กัญญ์รินท์ สุทธิตันตยาภรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขานุการปริญญาโท (MAB)
โทรศัพท์ 074-282484
email: kanyarin.s@psu.ac.th

วราภรณ์ เอียดประดิษฐ
พนักงานธุรการ/การเงินและบัญชี  (MAB)
โทรศัพท์ 074-282485
email: waraporn.ai@psu.ac.th

พลากร ยุพาพันธ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ 074-282499
email: palakorn.y@psu.ac.th

พัทธดนย์ หมัดอะด้ำ 
พนักงานขับรถยนต์ 
เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อยและ
ปลอดภัยของอาคาร
โทรศัพท์ 074-282426
email: pattadon.m@psu.ac.th

 

บอรอเฮง คะเด 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
โทรศัพท์ 074-282499
email: boroheng.k@psu.ac.th

 

สำหรับนักศึกษา

– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ)

– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)

– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ)
– หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
– รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
– คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ป.ตรี

– คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ บัณฑิตศึกษา
– E-mail นักศึกษา
– Tell Me More
– การประเมินผลการสอนผ่านเว็บ
– Bill Payment
– ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
– บัณฑิตวิทยาลัย
– คู่มือการวางแผนการเรียน ระเบียบมหาวิทยาลัย
– คู่มือสำหรับผู้ปกครอง 

– สหกิจและฝึกงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu