วิธีและเกณฑ์การรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

– แผนการรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
– รอบที่ 1 ยื่น Portfolio
– รอบที 2 การรับนักศึกษาระบบโควต้าที่ มีการสอบข้อเขียน หรือสอบปฏิบัติ
– รอบที่ 3 การรับสมัครนักศึกษารับตรงร่วมกัน
– รอบที่ 4 การรับสมัคร Admission ระบบรับรวม (Admission)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ)
ชื่อย่อ :  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Economics (Agribusiness Economics and Management) 
ชื่อย่อ : B. Econ. (Agribusiness Economics and Management)
ปี พ.ศ. :  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
(เริ่มใช้กับนักศึกษารหัส 62 / 63 / 64 / 65 / 66)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : ศ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Economics
ชื่อย่อ : B. Econ. 
ปี พ.ศ. :  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(เริ่มใช้กับนักศึกษารหัส  59 / 60 / 61 / 62/ 63)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ชื่อย่อ : ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Economics (Agricultural Economics)
ชื่อย่อ : B. Econ. (Agricultural Economics)
ปี พ.ศ. :  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(เริ่มใช้กับนักศึกษารหัส  58 / 59 / 60 / 61 )

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : ศ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Economics
ชื่อย่อ : B. Econ.
ปี พ.ศ. :  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
(เริ่มใช้กับนักศึกษารหัส 54 / 55 / 56 / 57 / 58 )

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ชื่อย่อ : ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Economics (Agricultural Economics)
ชื่อย่อ : B. Econ. (Agricultural Economics)
ปี พ.ศ. :  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
(เริ่มใช้กับนักศึกษารหัส  53 / 54 / 55 / 56 / 57 )

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Arts (Agribusiness Economics)
ภาษาไทย ชื่อย่อ : ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ : M.A. (Agribusiness Economics)

สำหรับนักศึกษา

– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ)

– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)

– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ)
– หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
– รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
– คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ป.ตรี

– คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ บัณฑิตศึกษา
– E-mail นักศึกษา
– Tell Me More
– การประเมินผลการสอนผ่านเว็บ
– Bill Payment
– ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
– บัณฑิตวิทยาลัย
– คู่มือการวางแผนการเรียน ระเบียบมหาวิทยาลัย
– คู่มือสำหรับผู้ปกครอง 

– สหกิจและฝึกงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu