วิธีและเกณฑ์การรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

– แผนการรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
– รอบที่ 1 ยื่น Portfolio
– รอบที 2 การรับนักศึกษาระบบโควต้าที่ มีการสอบข้อเขียน หรือสอบปฏิบัติ
– รอบที่ 3 การรับสมัครนักศึกษารับตรงร่วมกัน
– รอบที่ 4 การรับสมัคร Admission ระบบรับรวม (Admission)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ชื่อย่อ : ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Economics (Agricultural Economics)
ชื่อย่อ : B. Econ. (Agricultural Economics)
ปี พ.ศ. :  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(เริ่มใช้กับนักศึกษารหัส  58 / 59 / 60 / 61 / 62)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ชื่อย่อ : ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Economics (Agricultural Economics)
ชื่อย่อ : B. Econ. (Agricultural Economics)
ปี พ.ศ. :  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(เริ่มใช้กับนักศึกษารหัส  58 / 59 / 60 / 61 / 62)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : ศ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Economics
ชื่อย่อ : B. Econ.
ปี พ.ศ. :  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
(เริ่มใช้กับนักศึกษารหัส 54 / 55 / 56 / 57 / 58 )

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ชื่อย่อ : ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Economics (Agricultural Economics)
ชื่อย่อ : B. Econ. (Agricultural Economics)
ปี พ.ศ. :  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
(เริ่มใช้กับนักศึกษารหัส  53 / 54 / 55 / 56 / 57 )

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Arts (Agribusiness Economics)
ภาษาไทย ชื่อย่อ : ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ : M.A. (Agribusiness Economics)

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu