ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2560-2561

     ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เสนอผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมพิจารณารางวัล “ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2560-2561” ซึ่งจะต้องเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่า หรือศักยภาพที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มีประโยชน์ต่อชุมชนในด้านสังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นโยบายของรัฐ หรืออื่น ๆ โดยในปีนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน” ภายใต้การดูแลโครงการวิจัยโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุธัญญา ทองรักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562” ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu