งานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 13

The 13th Nation Conference of Economists: เศรษฐศาสตร์ไม่ตาย (Econ Never Dies)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการประชุม

22 มิถุนายน 2562

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดงานประชุมวิชาการฯ
  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  โสภิณ จิระเกียรติกุล โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการฯ โดย  ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08.45 – 09.00 น. ชม VTR สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเศรษฐศาสตร์ ต่อทัศนคติที่ว่า “เศรษฐศาสตร์ยังไม่ตาย”
09.00 – 09.45 น.  #NCE 13 Talk โดย ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยด้านระบบการเงิน
  สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในหัวข้อ
Econ Never Dies: 
โอกาสและความท้าทายของนักเศรษฐศาสตร์ในยุคแห่งข้อมูล
09.45 – 10.10 น. #NCE 13 Talk โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ในหัวข้อ Econ Never Dies:  ภาคเกษตรไทยในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
10.10 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 10.55 น. #NCE 13 Talk โดย ผศ.ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ในหัวข้อ Econ Never Dies: Next Generation of Economists (New Application & The Way out)
10.55 – 11.20 น.  #NCE 13 Talk โดย ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ในหัวข้อ Econ Never Dies: How Economics can influence Education Policy?
11.20 – 11.45 น. #NCE 13 Talk โดย ผศ.ดร.วรประภา นาควัชระ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ในหัวข้อ Econ Never Dies: AI and Impact on the Future of Human Labor
11.45 – 12.10 น. พิธีมอบรางวัลบทความ สนับสนุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและ พิธีมอบธง สำหรับเจ้าภาพในปีถัดไป พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน
12.10 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.30 น. นำเสนอบทความกลุ่มย่อย

หัวข้อในการนำเสนอบทความ

เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลังและมหภาค
เศรษฐศาสตร์การเมือง สถาบัน และธรรมาภิบาล
เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
เศรษฐกิจโลก การค้า การลงทุน ระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์พัฒนา ชุมชน และท้องถิ่น
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์มโนสาเร่

Keynote speaker

ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยด้านระบบการเงิน
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผศ.ดร. วรประภา นาควัชระ

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนับสนุนโดย

ติดต่อเรา

การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 13 “เศรษฐศาสตร์ไม่ตาย (Econ Never Dies)”
จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.econ-conference.psu.ac.th
ผู้ประสานงาน: ฑิติญา ทุมวงศ์ อีเมล์: econ.nce13@gmail.com โทรศัพท์: 074 282410
Copyright © 2019 The 13th National Conference of Economists, Faculty of Economics, Prince of Songkla University
All Rights Reserved. Facebook: econpsu