งานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 13

The 13th Nation Conference of Economist: เศรษฐศาสตร์ไม่ตาย 
(econ never dies)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการประชุม

กำหนดการ ช่วงเวลา
เปิดรับบทความและลงทะเบียนเพื่อขอเสนอบทความ มกราคม – 30 เมษายน 2562
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562
Reader อ่านบทความ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Final Draft) 3 มิถุนายน 2562
วันจัดประชุม 22 มิถุนายน 2562

หัวข้อในการนำเสนอบทความ

เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลังและมหภาค
เศรษฐศาสตร์การเมือง สถาบัน และธรรมาภิบาล
เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
เศรษฐกิจโลก การค้า การลงทุน ระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์พัฒนา ชุมชน และท้องถิ่น
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์มโนสาเร่

สนับสนุนโดย

ติดต่อเรา

การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 13 “เศรษฐศาสตร์ (Econ Never Dies)”
จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.econ-conference.psu.ac.th
ผู้ประสานงาน: ฑิติญา ทุมวงศ์ อีเมล์: econ.nce13@gmail.psu.ac.th โทรศัพท์: 074 282410
Copyright © 2019 The 13th National Conference of Economists, Faculty of Economics, Prince of Songkla University
All Rights Reserved. Facebook: econpsu