อาจารย์ชาวต่างประเทศ

Dr. Ferdoushi Ahmed
อาจารย์ชาวต่างประเทศ
email: ferdoushi.a@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2480