สารสนเทศประกันคุณภาพ

1) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
2) รายงานผลการประเมิน จากคณะกรรมการประเมินฯ EdPEx ปีการศึกษา 2561
3) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ CUPT QA ของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
4) รายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
5) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ CUPT QA ของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2561
6) รายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2561
7) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ CUPT QA ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ปีการศึกษา 2561
8) รายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ปีการศึกษา 2561

EdPEx : โครงร่างองค์กรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (OP)
EdPEx : แผนรูปแบบ Storyboard
EdPEx : รายงานการประเมินตนเอง หมวด 1-6
EdPEx : รายงานการวิเคราะห์ตนเอง หมวด 1-6

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ป.ตรี)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร (ป.โท)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร (ป.โท)
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
SAR คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) ปีการศึกษา 2557
SAR หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) ปีการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ป.ตรี) ปีการศึกษา 2557
SAR หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ป.ตรี) ปีการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร (ป.โท) ปีการศึกษา 2557
SAR หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร (ป.โท) ปีการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2556
รายงานผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2555
รายงานผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2554
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 (SAR 2555)

คู่มือประกันคุณภาพ 

(New) แบบฟอร์ม : SAR ตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
คู่มือ : การเขียนรายงาน SAR ตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตรคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2555-2556

คู่มือ QA : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของ สกอ. (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2554)
คู่มือ QA : คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ของ สมศ.

 


แผ่นพับ

 

แผ่นพับ QA : วงจร PDCA ในระบบประกันคุณภาพ คือ อะไร
แผ่นพับ QA : แผ่นพับQAสำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

 

สำหรับนักศึกษา

– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ)

– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)

– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ)
– หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
– รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
– คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ป.ตรี

– คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ บัณฑิตศึกษา
– E-mail นักศึกษา
– Tell Me More
– การประเมินผลการสอนผ่านเว็บ
– Bill Payment
– ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
– บัณฑิตวิทยาลัย
– คู่มือการวางแผนการเรียน ระเบียบมหาวิทยาลัย
– คู่มือสำหรับผู้ปกครอง 

– สหกิจและฝึกงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu