สารสนเทศประกันคุณภาพ

– รายงานผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2560 คณะเศรษฐศาสตร์
– รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2560 คณะเศรษฐศาสตร์
– รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี)
– รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี)
– รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร (ป.ตรี) 
– รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ป.ตรี)
– รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร (ป.โท)
– รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร (ป.โท)

– รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
– คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 ของ สกอ.
– กำหนดการประเมิน EdPEx 9 มีนาคม 2561 (Update 05/03/2561)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (แบบ Desktop Assessment และ Site Visit)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะเศรษฐศาสตร์
แผนการประเมินคุณภาพภายใน กรรมการประเมิน และเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลพิเศษ ปีการศึกษา 2559
วารสารข่าวประกันคุณภาพ ม.อ.

EdPEx : โครงร่างองค์กรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (OP)
EdPEx : แผนรูปแบบ Storyboard
EdPEx : รายงานการประเมินตนเอง หมวด 1-6
EdPEx : รายงานการวิเคราะห์ตนเอง หมวด 1-6

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ป.ตรี)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร (ป.โท)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร (ป.โท)
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
SAR คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) ปีการศึกษา 2557
SAR หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) ปีการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ป.ตรี) ปีการศึกษา 2557
SAR หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ป.ตรี) ปีการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร (ป.โท) ปีการศึกษา 2557
SAR หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร (ป.โท) ปีการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2556
รายงานผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2555
รายงานผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2554
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 (SAR 2555)


คู่มือประกันคุณภาพ

(New) แบบฟอร์ม : SAR ตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

คู่มือ : การเขียนรายงาน SAR ตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตรคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2555-2556
คู่มือ QA : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของ สกอ. (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2554)
คู่มือ QA : คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ของ สมศ.


แผ่นพับ

แผ่นพับ QA : วงจร PDCA ในระบบประกันคุณภาพ คือ อะไร
แผ่นพับ QA : แผ่นพับQAสำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu