ประวัติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสาขาเศรษฐศาสตร์ที่
จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเเละภูมิภาค จึงได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ขึ้นเมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2546 ในวิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อรับผิดชอบการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เเละสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นคณะที่พัฒนาจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณาจารย์ในสาขาเศรษฐศาสตร์จากคณะวิทยาการจัดการ

วิสัยทัศน์

คณะเศรษฐศาสตร์เป็นองค์กรผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
ที่แข็งแกร่งทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน

พันธกิจ

– ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
– สร้างงานวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่จากบริบทของภาคใต้และอาเซียน
– ให้บริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของสังคมและชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรม

“มุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อการพัฒนา”

ค่านิยม

“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu