ผู้บริหารคณะ

ดร. สินาด ตรีวรรณไชย
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
sinad.t@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2409

ผศ.ดร. โสภิณ จิระเกียรติกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
sopin.j@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2448

อ.จริยภัทร รัตโณภาส
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
jariyapat.ra@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2442

อ. ปพิชญา แซ่ลิ่ม
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและการบริหารทรัพยากร
papitchaya.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2443

สำหรับนักศึกษา

– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ)

– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)

– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ)
– หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
– รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
– คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ป.ตรี

– คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ บัณฑิตศึกษา
– E-mail นักศึกษา
– Tell Me More
– การประเมินผลการสอนผ่านเว็บ
– Bill Payment
– ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
– บัณฑิตวิทยาลัย
– คู่มือการวางแผนการเรียน ระเบียบมหาวิทยาลัย
– คู่มือสำหรับผู้ปกครอง 

– สหกิจและฝึกงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu