ผู้บริหารคณะ

ดร. สินาด ตรีวรรณไชย
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
sinad.t@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2409

ดร. โสภิณ จิระเกียรติกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
sopin.j@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2448

อ.จริยภัทร บุญมา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
jariyapat.ra@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2442

อ. ปพิชญา แซ่ลิ่ม
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและการบริหารทรัพยากร
papitchaya.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ 074 28 2443

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu