เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้งานในระดับต่างๆ

การพัฒนาชุมชนต้นแบบบ้านหนองเสาธง

เกษตรผสมผสาน วิถีชีวิตแห่งความยั่งยืน สวนพี.เจ.การ์เด้น ควนลัง

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนลุงนิล

คุณสุริยา จันทการักษ์

ชาบัง ชาบัง 2

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาลึก

การพัฒนาชุมชนต้นแบบบ้านหนองเสาธง

การพัฒนาชุมชนต้นแบบบ้านหนองเสาธง

การพัฒนาชุมชนต้นแบบบ้านหนองเสาธง

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu