แหล่งทุนวิจัย
– ทุนวิจัยภายใน ม.อ. – จากงบประมาณเงินรายได้ ม.อ.
– ทุนวิจัยภายใน ม.อ. – จากงบประมาณแผ่นดิน
– ทุนวิจัยภายนอก – ในประเทศ
– ทุนวิจัยภายนอก – ต่างประเทศ
– ทุนวิจัย – นโยบาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติการขอทุนวิจัย

Research Archive

โครงการล่าสุด 2560 

1. โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการและชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา และชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา (2558-2559) แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 

2. โครงการวิจัยเรื่อง การรับรู้ความเสี่ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงของเกษตรกรสวนยางในภาคใต้ ประเทศไทย (2559)
แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 

3. โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้ระบบเกษตรสวนยางพาราใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) (2559-2560) แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 

4. โครงการวิจัยเรื่อง ข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายพืชร่วมยางแหล่งทุน: สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ. 2560

 

งานวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร

1 การเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษาอำเภอสะเอา จังหวัดสงขลา
2 ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาเพื่อความยั่งยืน (Songkhla Economic Model Towards Sustainable Development)
3 โครงการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558
4 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน GAP และ RSPO (ปีที่ 2)
5 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน GAP และ RSPO (ปีที่ 1)
6 โครงการ  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ระบบสวนยางพารา  Economic Analysis of the Green Area Expansion in Rubber Plantation
7 โครงการประมวลและวิเคราะห์สภานการณ์ขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพารา
8 การตลาดสินค้าประมงของชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา
9 กลยุทธ์การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนราธิวาส
10 Impact Study of the project on Sustainable Palm Oil Production for Bio-energy in Thailand
11 ความเป็นไปได้ในการลงทุนเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย (A Feasibility Study of Goat Commercial Farm Investment in South of Thailand)
12 “การขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพารา : ความห่วงใยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย”” ภายใต้กิจกรรมรณรงค์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต-ผู้บริโภคที่คำนึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”
13 โครงการความต้องการบริโภคเนื้อแพะและแกะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
14 Baseline Study of the Oil Palm Smallholders in the Project Areas
15 การเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีการทำสวนยางพาราขนาดเล็ก ระหว่างเขตนิเวศน์ยางพาราที่สูง ที่ลูกคลื่นลอนลาดและที่ราบ ในตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
16 การเปรียบเทียบการดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง ระหว่างครัวเรือนที่ผลิตยางแผ่นดิบ และครัวเรือนที่ผลิตน้ำยางสด : กรณีศึกษาในตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
17 องค์กรการเงินและระบบสวัสดิการชุมชนกับการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม
18 โครงการวิจัยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นภาคใต้ ระยะที่ 2
19 เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการสร้างความเข้มแข็งด้านต่างๆ
20 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกใน 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา และสตูล) ของภาคใต้
21 โครงการดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพและการกำหนดรหัสขนาดของปาล์มน้ำมัน /// โครงการต่อเนื่อง : โครงการวิจัยการศึกษาการนำมาตรฐานทะลายปาล์มน้ำมันไปใช้และวิเคราะห์ผลกระทบในการประกาศเป็นมาตรฐานบังคับ
22 การสำรวจสภาพปัญหาและอุปสรรค  และความต้องการในการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) ของไทย
23 โครงการวิจัยนโยบายการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ส่วนพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
24 การประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำในระบบชลประทานพื้นที่ตำบลไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
25 The Potential Adoption of Herbicide Tolerent maize in Thailand : Economic and Institutional Drivers
26 อาหารท้องถิ่นรักษาโลก (ในพื้นที่ไทยมุสลิม)

 

งานวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์

https://sites.google.com/a/psu.ac.th/econ-psu/research-archive