กิจกรรมสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร

งานวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร

โครงการล่าสุด 2560

 

1.  โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการและชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว.
    โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา และชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา (2558-2559) 
 

2. โครงการวิจัยเรื่อง การรับรู้ความเสี่ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงของเกษตรกรสวนยางในภาคใต้ ประเทศไทย (2559) 
 

3. โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้ระบบเกษตรสวนยางพาราใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
     (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) (2559-2560) 
 

4. โครงการวิจัยเรื่อง ข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายพืชร่วมยาง

งานวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรที่ผ่านมา

– การเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษาอำเภอสะเอา จังหวัดสงขลา
– ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาเพื่อความยั่งยืน (Songkhla Economic Model Towards Sustainable Development)
– โครงการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558
– โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน GAP และ RSPO (ปีที่ 2)
– โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน GAP และ RSPO (ปีที่ 1)
– การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ระบบสวนยางพารา
   Economic Analysis of the Green Area Expansion in Rubber Plantation
– โครงการประมวลและวิเคราะห์สภานการณ์ขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพารา
– การตลาดสินค้าประมงของชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา
– กลยุทธ์การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนราธิวาส
– Impact Study of the project on Sustainable Palm Oil Production for Bio-energy in Thailand
– ความเป็นไปได้ในการลงทุนเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
  (A Feasibility Study of Goat Commercial Farm Investment in South of Thailand
– การขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพารา : ความห่วงใยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
– โครงการความต้องการบริโภคเนื้อแพะและแกะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
– Baseline Study of the Oil Palm Smallholders in the Project Areas
– การเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีการทำสวนยางพาราขนาดเล็ก ระหว่างเขตนิเวศน์ยางพาราที่สูง ที่ลูกคลื่นลอนลาดและที่ราบ ในตำบลท่าชะมวง
  อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
– การเปรียบเทียบการดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง ระหว่างครัวเรือนที่ผลิตยางแผ่นดิบ และครัวเรือนที่ผลิตน้ำยางสด
: กรณีศึกษาในตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
– องค์กรการเงินและระบบสวัสดิการชุมชนกับการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม
– โครงการวิจัยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นภาคใต้ ระยะที่ 2
– เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการสร้างความเข้มแข็งด้านต่างๆ
– การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกใน 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา และสตูล) ของภาคใต้
– โครงการดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพและการกำหนดรหัสขนาดของปาล์มน้ำมัน โครงการต่อเนื่อง : โครงการวิจัยการศึกษาการนำ
   มาตรฐานทะลายปาล์มน้ำมันไปใช้และวิเคราะห์ผลกระทบในการประกาศเป็นมาตรฐานบังคับ (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
– การสำรวจสภาพปัญหาและอุปสรรค และความต้องการในการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาและ
   ฝึกอบรมบุคลากรของอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) ของไทย
– โครงการวิจัยนโยบายการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ส่วนพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
– การประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำในระบบชลประทานพื้นที่ตำบลไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
– The Potential Adoption of Herbicide Tolerent maize in Thailand : Economic and Institutional Drivers
– อาหารท้องถิ่นรักษาโลก (ในพื้นที่ไทยมุสลิม)

สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ)
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ป.ตรี

คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ บัณฑิตศึกษา
E-mail นักศึกษา
Tell Me More
การประเมินผลการสอนผ่านเว็บ
Bill Payment
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
บัณฑิตวิทยาลัย
คู่มือการวางแผนการเรียน ระเบียบมหาวิทยาลัย
คู่มือสำหรับผู้ปกครอง 

สหกิจและฝึกงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu