คณาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ในงานการประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 6 เรื่อง “การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยเชิงรุกในประเทศ CLMV” วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องออคิดบอลรูม 1 โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

ในภาคบ่าย แบ่งเป็น 2 ห้อง

ห้องที่ 1 กิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานของนักศึกษา ระหว่างสถาบัน ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมทาง เศรษฐศาสตร์เกษตร/ธุรกิจเกษตร สำหรับการแก้โจทย์สังคมผู้สูงอายุในภาคการเกษตร”  โดยการประกวดแข่งขันนี้ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ได้รับรางวัลชมเชย

ห้องที่ 2 ระดมความเห็นการปรับตัวด้านการเรียนการสอน และการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตรของประเทศไทยในยุคศตวรรษที่ 21

สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ)
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ป.ตรี

คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ บัณฑิตศึกษา
E-mail นักศึกษา
Tell Me More
การประเมินผลการสอนผ่านเว็บ
Bill Payment
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
บัณฑิตวิทยาลัย
คู่มือการวางแผนการเรียน ระเบียบมหาวิทยาลัย
คู่มือสำหรับผู้ปกครอง 

สหกิจและฝึกงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu