เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา งานพัฒนานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และ อ.จริยภัทร รัตโณภาส นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 33 คน ลงพื้นที่ หมู่ 1 บ้านเหมืองตะกั่ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เพื่อเรียนรู้ โครงสร้างชุมชน ประวัติชุมชน การทำสวนสละอินทรีย์ การปลูกและแปรรูปกาแฟอินทรีย์ กลุ่มผลิตเครื่องแกง และใช้เส้นทางบนเทือกเขาบรรทัด เพื่อไปสัมผัสแหล่งน้ำของน้ำตกโตสะตอ ที่ใช้ในการผลิตประปาภูเขา ที่สามารถหล่อเลี้ยงชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน ของ อบต.หนองธง รวมทั้งช่วยชุมชนในการซ่อมแซมฝายมีชีวิต และเรียนรู้การจัดการน้ำของชุมชน โดยมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองธง และกลุ่มรักโตนสะตอ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ)
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ป.ตรี

คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ บัณฑิตศึกษา
E-mail นักศึกษา
Tell Me More
การประเมินผลการสอนผ่านเว็บ
Bill Payment
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
บัณฑิตวิทยาลัย
คู่มือการวางแผนการเรียน ระเบียบมหาวิทยาลัย
คู่มือสำหรับผู้ปกครอง 

สหกิจและฝึกงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu