เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา งานพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ และ อ.จริยภัทร รัตโณภาส นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 20 คน ลงพื้นที่ ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประกอบการเรียนรายวิชาศาสตร์พระราชา และประโยชน์เพื่อนมนุษย์ โดยมีกำหนดการการเรียนรู้ดังนี้

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 :: เรียนรู้การทำน้ำผึ้งตาลโตนด และน้ำส้มตาลโตนด ต่อด้วยเรียนรู้การทำนาปีแบบนาหว่าน การสีข้าวเปลือก การจำหน่ายข้าวสารของชุมชน และการจัดการศูนย์ข้าว ซึ่งเป็นกลุ่มสหกรณ์ที่จัดตั้งโดยชุมชนในการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมไปถึงการให้บริการในการสีข้าวแก่สมาชิกในชุมชน และรู้จักผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูปจากกล้วยหิน-กล้วยหักมุก และเครื่องแกง โดยได้รับเกียรติจาก กำนันโกวิทย์ ทะลิทอง กำนัน ต.เชิงแส และคณะ ในการให้ความรู้ ข้อมูล และตอบประเด็นซักถามจากนักศึกษา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 :: ออกเดินเท้าเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่ทำประมงในลำคลองและทะเลสาบสงขลา ในพื้นที่หมู่ 4 ต.เชิงแส ซึ่งอาชีพประมงเป็นอาชีพเสริมของชุมชน และเรียนรู้ฐานทรัพยากรของชุมชน อื่นๆ ได้แก่ ทุ่งนา ต้นตาลโตนด พรุบัว ทุ่งโซล่าเซลล์ โดยได้รับเกียรติจาก กำนันโกวิทย์ ทะลิทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.เชิงแส และเจ้าอาวาสวัดเชิงแสใต้ ในการบรรยายเรื่องทรัพยากรในชุมชน และประวัติชุมชน

สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ)
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ป.ตรี

คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ บัณฑิตศึกษา
E-mail นักศึกษา
Tell Me More
การประเมินผลการสอนผ่านเว็บ
Bill Payment
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
บัณฑิตวิทยาลัย
คู่มือการวางแผนการเรียน ระเบียบมหาวิทยาลัย
คู่มือสำหรับผู้ปกครอง 

สหกิจและฝึกงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu