เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ชุมนุม ENN (Economics Empowerment New Network) จัดกิจกรรม Young Economist Smart Camp ครั้งที่ 8 (YES Camp 8) ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้กับน้องๆ มัธยมปลาย จากโรงเรียนในจังหวัดทั่วภาคใต้ รวม 52 คน เพื่อทำความรู้จักและเข้าใจในเศรษฐศาสตร์ เส้นทางอาชีพของบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ และรูปแบบการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ โดยเนื้อหาการเรียนรู้ดังนี้

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ::

ช่วงเช้า-กิจกรรม “เกมทรัพยากร” เพื่อศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ “ความหมายของทรัพยากร” และ “เศรษฐศาสตร์”
ช่วงบ่ายถึงค่ำ-กิจกรรม “เกมช๊อปใช้ใช้” เพื่อศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ “อุปสงค์”

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ::

ช่วงเช้า-กิจกรรม “เกมเถ้าแก่น้อย” เพื่อศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ “อุปทาน”
ช่วงบ่าย-กิจกรรม “ห้องเรียนจำลอง” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งการเชื่อมโยงทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนในระดับปริญญาตรี อีกทั้งยังเชื่อมให้เห็นถึงความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ที่มักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์
ภาคค่ำ-กิจกรรม Night of lights party เพื่อให้น้องๆ ที่เข้าร่วมนำเสนอสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม และมีการแสดง Mini Concert โดยชุมนุม EMC

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ::

กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้อง โดยคุณกฤตยา สังข์เกษม ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ)
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ป.ตรี

คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ บัณฑิตศึกษา
E-mail นักศึกษา
Tell Me More
การประเมินผลการสอนผ่านเว็บ
Bill Payment
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
บัณฑิตวิทยาลัย
คู่มือการวางแผนการเรียน ระเบียบมหาวิทยาลัย
คู่มือสำหรับผู้ปกครอง 

สหกิจและฝึกงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu