เมื่อวัน 2 ต.ค. 2562 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ดร.สินาด ตรีวรรณไชย ได้เข้าร่วมนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “2nd International Conference on Economics Education in Southeast Asian Nations (ICEE-SEAN)” ซึ่งมี theme ของงานในปีนี้คือ “Economics Education for Sustainability in Tourism in Southeast Asia” จัดขึ้น ณ Auditorium Hall, Faculty of Economics and Administration, University of Malaya, Malaysia โดยสาระสำคัญของการนำเสนอของ ดร.สินาด คือ ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวจำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะการประเมินมูลค่าของสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์ของทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างกรณีศึกษาหาดชลาทัศน์จังหวัดสงขลา

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://umconference.um.edu.my/ICEESEAN2019=0188e8b8b014829e2fa0f430f0a95961?fbclid=IwAR2nHA-KbJ6cquWuYJqm83vW1XxlMgDdvP0ozZmd4bDnPTACgUyoS0iB-9w 

 

สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ)
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ป.ตรี

คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ บัณฑิตศึกษา
E-mail นักศึกษา
Tell Me More
การประเมินผลการสอนผ่านเว็บ
Bill Payment
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
บัณฑิตวิทยาลัย
คู่มือการวางแผนการเรียน ระเบียบมหาวิทยาลัย
คู่มือสำหรับผู้ปกครอง 

สหกิจและฝึกงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu