ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
 คณะเศรษฐศาสตร์ จัดแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง EC 203 คณะเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ทั้งทางด้านทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน โครงการการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

รางวัลชนะเลิศ
1.กนกวรรณ ม่วงนา
2.วงวรา วิจาราณ์
3.อลงกรณ์ เมียนเกิด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1.สรศักดิ์ ตั้งศรานิเชฐ
2.พงศกร จงจิระศิริ
3.จารุวิทย์ ฟูพงศ์ศิริพันธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1.นพวรรณ วัลลิสุต
2.มัญชุพร หนูเล็ก
3.ปรีดา ยูโซ๊ะยูด๊ะ

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu