ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.อ. มอบทุนการศึกษามูลค่าทุน 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน  ให้แก่ นางสาวสุดารัตน์ ขุนชิต นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  โดยมี ดร.สินาด ตรีวรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6 คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu