การประชุมเพื่อประมวลความคิดเห็นและคำแนะนำในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร (รอบการปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563) ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะเศรษฐศาสตร์

     ด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ ที่มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการในด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร โดยนำแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการจัดการ การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ กลยุทธ์ มาตรการ เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต การจัดการทรัพยากร การแปรรูป การตลาด และการค้าระหว่างประเทศของภาคเกษตรและธุรกิจเกษตร ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยและของภาคใต้ ทั้งนี้หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ได้เริ่มรับนักศึกษามาตั้งแต่ปี 2534 และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันคือหลักสูตรปรับปรุงปี 2557 และมีกำหนดการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาของ สกอ. ทุก 5 ปี เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรปี 2563 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ AUNQA ซึ่งได้ระบุถึงการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร หรือ Expected Learning Outcome: ELO ที่จะต้องรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต เช่น นายจ้าง สถานประกอบการ ตลาดงานของบัณฑิต

     ทั้งนี้ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร จึงได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน ภาคเอกชน สมาคม และสหกรณ์การเกษตร เพื่อร่วมประมวลให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับหลักสูตรฯ ในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป

สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ)
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ป.ตรี

คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ บัณฑิตศึกษา
E-mail นักศึกษา
Tell Me More
การประเมินผลการสอนผ่านเว็บ
Bill Payment
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
บัณฑิตวิทยาลัย
คู่มือการวางแผนการเรียน ระเบียบมหาวิทยาลัย
คู่มือสำหรับผู้ปกครอง 

สหกิจและฝึกงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu