โครงการพัฒนาทักษะการเป็นนักธุรกิจเกษตร ประจำปี 2561
รายวิชา Agribusiness Management (877-349)

โดยให้นักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา Agribusiness Management (877-349) ได้พัฒนาเว็บไซต์สำหรับธุรกิจเกษตร
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และให้นักศึกษา เชื่อมโยงทฤษฎีสู่การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง