คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ Backpack to ASEAN 2018 : EP1 Lost in KL,Malaysia
โดยมีนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน และบุคลากร จำนวน 2 คน โดยเดินไประหว่าง วันที่ 17-19 ธันวาคม 2561
ซึ่งกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วัน นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ ภาษา วิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของประเทศมาเลเซีย
จากการที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงระหว่างการเดินทางและใช้ชีวิตใน KL,Malaysia

สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ฉบับย่อ)
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ป.ตรี

คู่มือการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ บัณฑิตศึกษา
E-mail นักศึกษา
Tell Me More
การประเมินผลการสอนผ่านเว็บ
Bill Payment
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
บัณฑิตวิทยาลัย
คู่มือการวางแผนการเรียน ระเบียบมหาวิทยาลัย
คู่มือสำหรับผู้ปกครอง 

สหกิจและฝึกงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu